What's new

Xác xuất trong di truyền và biến dị

messi2000

New member
Về dạng toán tính xác suất trong di truyền và biến dị đôi khi em thấy rất khó khăn.
Ví dụ bài này: gen A-quả đỏ trội hoàn toàn với gen a-quả vàng. Lai cây quả đỏ thuần chủng 2n với cây quả vàng 2n được F1. Xử lí F1 bằng consisin rồi F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thu được F2. Tính tỉ lệ kiểu hình quả đỏ ở F2, biết hiệu quả việc xử lí hóa chất lên F1 là 60%.
A.45% B.75% C.60% D.91%
 

Facebook

Top