What's new

Một cơ thể có bộ NST 2n=18. Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường và không xảy ra trao đổi chéo.

thanhvan0505

New member
Một cơ thể có bộ NST 2n=18. Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường và không xảy ra trao đổi chéo.
a. 1 tế bào sinh giao tử đực của cơ thể trên tiến hành giảm phân tạo ra mấy loại giao tử? tối đa mấy loại giao tử? tối thiểu mấy loại giao tử?
b. Cơ thể trên có thể tạo ra tối đa mấy loại giao tử?
 

Facebook

Top