What's new

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học và đề xuất giải pháp phát triển loài cá dầy ở Thừa thiên huế, luận án tiến sĩ sinh học

lxbon

Member
Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học và đề xuất giải pháp phát triển loài cá dầy ở Thừa thiên huế, luận án tiến sĩ sinh học

MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU .
TỔNG QUAN .
Chương 1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÁ Ở VIỆT NAM .
1.1 Về nguồn lợi, sinh học, sinh thái học cá biển .
1.2 Về nguồn lợi, sinh học, sinh thái học cá nước ngọt .
1. 3 Nghiên cứu về cá và cá Dầy ở đầm phá TG - CH
1.3.1 Về nguồn lợi .
1.3.2 Về sinh học và sinh thái .
1.3.3 Về cá Dầy .
Chương 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, XÃ HỘI VÙNG NGHIÊN CỨU
2.1 Đặc điểm chung
2.2 Đặc điểm tự nhiên vùng nghiên cứu .
2.2.1 Về lịch sử kiến tạo
2.2.2 Cấu trúc .
2.2.3 Đặc điểm thuỷ văn vùng đầm phá
2.2.4 Các yếu tố hoá, lý nước đầm phá
2.3 Cơ sở thức ăn trong đầm, phá .
2.3.1 Các muối dinh dưỡng (Biozen) .
2.3.2 Các nhóm sinh vật .
2.4 Tình hình kinh tế, xã hội vùng đầm phá
2.4.1 Kinh tế .
2.4.2 Xã hội
ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng
2. Thời gian
3. Địa điểm .
4. Phương pháp nghiên cứu .
4.1 Ngoài thực địa .
4.2 Trong phòng thí nghiệm
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
Chương 3. PHÂN BỐ CỦA CÁ DẦY Ở ĐẦM PHÁ TG - CH
3.1 Phân bố theo vùng .
3.1.1 Vùng hạ lưu các sông đổ vào đầm phá .
3.1.2 Vùng phá Tam Giang
3.1.3 Vùng đầm Sam, An Truyền, Thuỷ Tú
3.1.4 Vùng Cầu Hai .
3.2 Phân bố cá Dầy con
Chương 4. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁ DẦY
4.1 Đặc điểm sinh trưởng .
4.1.1 Tương quan giữa chiều dài và khối lượng .
4.1.2 Cấu trúc tuổi
4.1.3 Giới tính .
4.1.4 Sinh trưởng về chiều dài
4.2 Đặc điểm dinh dưỡng .
4.2.1 Thành phần thức ăn
4.2.2 Cường độ bắt mồi .
4.2.3 Độ béo của cá Dầy
4.3 Đặc điểm sinh sản .
4.3.1 Các thời kỳ phát triển của tế bào sinh dục
4.3.2 Các giai đoạn phát triển của tuyến sinh dục .
4.3.3 Tuổi thành thục sinh dục .
4.3.4 Thời gian sinh sản
4.3.5 Sức sinh sản
4.3.6 Một số đặc điểm sinh học sinh sản .


Chương 5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO VỆ NGUỒN LỢI .
5.1 Tình hình chung về khai thác và nuôi cá ở đầm phá .
5.1.1 Khai thác tự nhiên .
5.1.2 Nghề nuôi cá .
5.1.3 Một số loại ngư cụ liên quan đến đánh bắt cá Dầy .
5.2 Đề xuất một số nhóm giải pháp phát triển nguồn lợi . 100
5.2.1 Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách 100
5.2.2 Nhóm giải pháp về kỹ thuật 101
5.2.3 Nhóm giải pháp về tổ chức . 102
5.2.4 Nhóm giải pháp về quản lý, truyền thông . 103
5.3 Các giải pháp phát triển nguồn lợi cá Dầy 103
5.3.1 Mùa khai thác . 103
5.3.2 Ngư cụ khai thác 104
5.3.3 Nuôi cá Dầy 104
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 105
1 Kết luận 105
2 Đề nghị 106
DANH MỤC CÁC đã làm CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ VÀ ĐỒNG TÁC GIẢ 108
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 109
 

Facebook

Top