Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học và đề xuất giải pháp phát triển loài cá dầy ở Thừa thiên huế, luận án tiến sĩ sinh học

lxbon

Junior Member
Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học và đề xuất giải pháp phát triển loài cá dầy ở Thừa thiên huế, luận án tiến sĩ sinh học

MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU .
TỔNG QUAN .
Chương 1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÁ Ở VIỆT NAM .
1.1 Về nguồn lợi, sinh học, sinh thái học cá biển .
1.2 Về nguồn lợi, sinh học, sinh thái học cá nước ngọt .
1. 3 Nghiên cứu về cá và cá Dầy ở đầm phá TG - CH
1.3.1 Về nguồn lợi .
1.3.2 Về sinh học và sinh thái .
1.3.3 Về cá Dầy .
Chương 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, XÃ HỘI VÙNG NGHIÊN CỨU
2.1 Đặc điểm chung
2.2 Đặc điểm tự nhiên vùng nghiên cứu .
2.2.1 Về lịch sử kiến tạo
2.2.2 Cấu trúc .
2.2.3 Đặc điểm thuỷ văn vùng đầm phá
2.2.4 Các yếu tố hoá, lý nước đầm phá
2.3 Cơ sở thức ăn trong đầm, phá .
2.3.1 Các muối dinh dưỡng (Biozen) .
2.3.2 Các nhóm sinh vật .
2.4 Tình hình kinh tế, xã hội vùng đầm phá
2.4.1 Kinh tế .
2.4.2 Xã hội
ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng
2. Thời gian
3. Địa điểm .
4. Phương pháp nghiên cứu .
4.1 Ngoài thực địa .
4.2 Trong phòng thí nghiệm
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
Chương 3. PHÂN BỐ CỦA CÁ DẦY Ở ĐẦM PHÁ TG - CH
3.1 Phân bố theo vùng .
3.1.1 Vùng hạ lưu các sông đổ vào đầm phá .
3.1.2 Vùng phá Tam Giang
3.1.3 Vùng đầm Sam, An Truyền, Thuỷ Tú
3.1.4 Vùng Cầu Hai .
3.2 Phân bố cá Dầy con
Chương 4. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁ DẦY
4.1 Đặc điểm sinh trưởng .
4.1.1 Tương quan giữa chiều dài và khối lượng .
4.1.2 Cấu trúc tuổi
4.1.3 Giới tính .
4.1.4 Sinh trưởng về chiều dài
4.2 Đặc điểm dinh dưỡng .
4.2.1 Thành phần thức ăn
4.2.2 Cường độ bắt mồi .
4.2.3 Độ béo của cá Dầy
4.3 Đặc điểm sinh sản .
4.3.1 Các thời kỳ phát triển của tế bào sinh dục
4.3.2 Các giai đoạn phát triển của tuyến sinh dục .
4.3.3 Tuổi thành thục sinh dục .
4.3.4 Thời gian sinh sản
4.3.5 Sức sinh sản
4.3.6 Một số đặc điểm sinh học sinh sản .


Chương 5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO VỆ NGUỒN LỢI .
5.1 Tình hình chung về khai thác và nuôi cá ở đầm phá .
5.1.1 Khai thác tự nhiên .
5.1.2 Nghề nuôi cá .
5.1.3 Một số loại ngư cụ liên quan đến đánh bắt cá Dầy .
5.2 Đề xuất một số nhóm giải pháp phát triển nguồn lợi . 100
5.2.1 Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách 100
5.2.2 Nhóm giải pháp về kỹ thuật 101
5.2.3 Nhóm giải pháp về tổ chức . 102
5.2.4 Nhóm giải pháp về quản lý, truyền thông . 103
5.3 Các giải pháp phát triển nguồn lợi cá Dầy 103
5.3.1 Mùa khai thác . 103
5.3.2 Ngư cụ khai thác 104
5.3.3 Nuôi cá Dầy 104
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 105
1 Kết luận 105
2 Đề nghị 106
DANH MỤC CÁC đã làm CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ VÀ ĐỒNG TÁC GIẢ 108
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 109
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,245
Messages
72,146
Members
56,109
Latest member
bet365okvip
Back
Top