What's new

Bài tập di truyền

Một phân tử 5-BU tác động vào lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử gây đột biến gen , số lượng NST của hợp tử là 2n=4 . Khi kết thúc 5 lần nguyên phân, trong tất cả các tế bào con, có bao nhiêu NST mang gen đột biến?
 
Coi 1 Adn là 1 nst
5bu sau 3 lần np làm pt bị thay cặp A-T thành G-X
* Nếu sau lần np thứ 3 , 5BU đi ra khỏi quá trình số NST đột biến là 4.2^2 = 16 NST
* nếu sau lần NP thứ 4 , 5BU ra khỏi quá trình số NST đb là 4.(2^2+ 2) =24 NST
*Nếu sau lần np thứ 5 , 5BU ra khỏi qt số nst đb là 4.16 = 54 NST
5 BU sau 3 làn np thì gây đb ko có nghĩa là các lần np sau ko có đb
 

Facebook

Top