What's new

Toán lớp 7: Tìm phân số tương đương với 0,(9) "không phẩy chu kỳ 9"

LoneEagle

New member
Vì mọi số hữu tỉ đều có thể được biểu diễn dưới dạng phân số. Ví dụ:
0,(3) = 1/3
0,5 = 1/2
0,(6) = 2/3
0,75 = 3/4

Vậy 0,(9), một số hữu tỉ và là một số thập phân vô hạn tuần hoàn, khi biểu diễn dưới dạng phân số thì bằng bao nhiêu?
 

Facebook

Top