What's new

Ground tissue

pdn

Pham Duy Nghia
Dịch là mô cơ bản, gồm các tế bào chuyên hóa giữ chức năng dự trữ, quang hợp, chống đỡ..
plantcrossection.gif


http://en.wikipedia.org/wiki/Ground_tissue
 

Facebook

Top