What's new

Sự giống nhau giữa hoán vị gen,tác động gen không alen với quy luật phân li độc lập

Nhi Sa

Member
Sự giống nhau giữa hoán vị gen,tác động gen không alen với quy luật phân li độc lập là:
A.các tính trạng di truyền độc lập với nhau
B.các tính trạng di truyền phụ thuộc vào nhau
C.đều tạo ra nhiều biến dị tố hợp
D.một gen quy định nhiều tính trạng
 

Facebook

Top