What's new

vấn đề về lịch sử 9

Sự lãnh đạo kịp thời , sáng tạo của Đảng Cộng Sản Đông Dương và của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng tám thể hiện ở những điểm nào ?:cry:
 

00792

Moderator
:rose: Đọc lại bài 28 Tổng khởi nghĩa CMT8 trong sách giáo khoa. Có nói tới nếu chịu nghiên cứu & đọc sách kỹ.
 

chienanti

Member
Sự lãnh đạo kịp thời , sáng tạo của Đảng Cộng Sản Đông Dương và của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng tám thể hiện ở những điểm nào ?:cry:

Nghệ thuật chớp thời cơ bạn nhé . quan trọng nhát đó . sau khi Nhật dầu hàng trước khi quân đồng minh vao........ :hoanho:
 

Facebook

Top