N

Profile posts Latest activity Postings About

  • Chào bạn, bạn cũng đang học lớp 9 à? Bạn ở đâu? quận mấy? Mình đang ở quận 1. NK thì mình có cuốn đề, bán tại trường NK luôn ấy
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top