T
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Ở người, gen A quy định mắt màu bình thường, alen a quy định bệnh mù màu đỏ và lục, gen B quy định máu đông bình thường, alen b quy định bênh máu khó đông. Các gen này nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể giới tính Y. Gen D quy định thuận tay phải, alen d quy định thuận tay trái nằm trên nhiễm sắc thể thường. Số kiểu gen tối đa về 3 locut trên trong quần thể người là bao nhiêu ?
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Back
Top