What's new

Thắc mắc về lí thuyết cơ chế di truyền và biến dị

#1
Câu 7. / Bazơ nitric gắn với đường đêôxiribô trong cùng một nuclêôtit ở vị trí cacbon
số

a 4’

b 3’

c 1’

d 2’

Câu 8. / Đặc điểm của các vòng xoắn trong ADN là

a Có số cặp nuclêôtit khác nhau

b Luôn chứa một loại đơn phân nhất định

c Lặp đi lặp lại mang tính chu kỳ

d Có chiều dài tương đương với chiều dài của 20 nuclêôtit

Câu 28. / Trên ADN, mã di truyền được đọc như thế nào

a Từ 1 điểm xác định theo từng bộ 3 ở 2 mạch

b Từ giữa gen sang 2 đầu, theo từng bộ 3

c Từ điểm bất kì, theo từng bộ 3 trên mạch gốc

d Từ 1 điểm xác định, theo từng bộ 3 ở mỗi mạch

Câu 29. / Đầu 5' và 3' của chuỗi ADN có ý nghĩa gì?

a Đầu 5' có đường 5C, còn đầu 3' không có

b Đầu 5' có 5C tự do, đầu 3' có 3C tự do

c 5' là C5 của đường gắn với nhóm P tự do, 3' là C3 gắn với OH tự do

d 5' là C5 của photphat gắn với đường tự do, 3' là C3 gắn với OH tự do

Câu 30. / Gen có 2 mạch đối song song thì mạch bổ sung với mạch gốc là

a Mạch có chiều 3' - 5'

b Mạch có mã khởi đầu là 5' ATG 3'

c Mạch có mã khởi đầu là 3' ATG 5'

d Mạch có chiều 5' - 3'
 

Facebook

Top