What's new

Sinh học 9!! Help :((

#1
LÝ THUYẾT:
1. Giải thích vì sao bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại đc duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể ?
2. Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ở những loài sinh sản hữu tính đc giải thích trên cơ sở tế bào học nào ?
3. Khi giảm phân và thụ tinh, trong tế bào của 1 loài giao phối, 2 cặp NST tương đồng kí hiệu là Aa và Bb sẽ cho ra các tổ hợp NST nào trong các giao tử và các hợp tử ?

TỰ LUẬN:
Bài 1: Cho ruồi mắt đỏ lai vs ruồi mắt đen thu đc cả mắt đỏ và mắt đen. Cho ruồi mắt đen F1 lai vs nhau thu đc cả ruồi mắt đen và mắt đỏ.
Xác định tính trạng trội lặn và viết SĐL

Bài 2: Cho đậu TC quả vàng có tua cuốn x đậu TC quả xanh ko tua cuốn. F1 thu đc tất cả đậu xanh có tua cuốn. F1 x F1 thu đc F2 có tỉ lệ 2 xanh có tua cuốn : 1 xanh ko tua cuốn : 1 vàng có tua cuốn
Biện luận và viết SĐL

(y) :mrgreen:
 

steven19vn

Member
Lý thuyết
1/ Vì sinh sản hữu tính có giảm phân & thụ tinh. Giảm phân tạo ra bộ NST đơn bội trong giao tử, qua thụ tinh giữa giao tử đực & cái tạo ra hợp tử lưỡng bội (2n) --> khôi phục bộ NST thể đặc trưng cho loài.
2/ Giải thích trên cơ sở qui luật phân li độc lập của Mendel. Các cặp gen nằm trên các cặp NST khác nhau, phân li độc lập nhau trong quá trình phát sinh giao tử & tổ hợp tự do trong quá trình thụ tinh.
3/ Bước vào giảm phân, các cặp NST tự nhân đôi AAaa, BBbb. Ở kỳ sau I có các cách sắp xếp sau:
Trường hợp 1: AABB / aabb --> tạo ra 2 loại giao tử AB & ab
Trường hợp 2: AAbb / aaBB --> tạo ra 2 loại giao tử Ab & aB
Bài tập:
Bài 1: Ruồi giấm mắt đen F1 lai với nhau mà F2 xuất hiện mắt đỏ & mắt đen --> Ruồi giấm mắt đen F1 dị hợp, mắt đen là trội hoàn toàn so với mắt đỏ
A: mắt đen ; a: mắt đỏ
Ta có P: mắt đen (A_) x mắt đỏ (aa) --> F1: mắt đen (Aa) & mắt đỏ (aa)
Ruồi giấm mắt đỏ F1 (aa) nhận 1 giao tử a từ mẹ & 1 giao tử a từ bố => ruồi giấm P mắt đen là dị hợp (Aa)
Bài 2:
P tc: vàng, có tua cuốn x xanh, không tua cuốn
F1: 100% xanh, có tua cuốn
=> xanh là trội hoàn toàn so với vàng ; có tua cuốn là trội hoàn toàn so với không tua cuốn. & F1 dị hợp
Qui ước:
A: xanh ; a: vàng
B: có tua cuốn ; b: không tua cuốn
Xét F2:
Xét chung cả 2 tính trạng:
F2 có 4 kiểu tổ hợp = 2 loại giao tử x 2 loại giao tử
mà F1 dị hợp 2 cặp gen nhưng chỉ cho 2 loại giao tử
=> 2 tính trạng này di truyền theo qui luật di truyền liên kết
Ptc: aa/BB (vàng, có tua cuốn) x AA/bb (xanh, không tua cuốn)
G: aB Ab
F1: aB/Ab (100% xanh, có tua cuốn)
F1 x F1: aB/Ab (xanh, có tua cuốn) x aB/Ab (xanh, co tua cuốn)
G: aB , Ab aB , Ab
F2: aB/aB ; aB/Ab ; Ab/aB ; Ab/Ab
TLKH: 2 xanh, có tua cuốn : 1 vàng, có tua cuốn : 1 xanh, không tua cuốn
 
cám ơn bạn Steven nha :D
nhưng bạn nào có cách giải khác cho bài 2 ko? vì di truyền liên kết mình chưa học
 

steven19vn

Member
Nếu chưa học Di truyền liên kết thì chẳng có cách giải nào khác. Vì nó di truyền theo qui luật này mà!
 
Bài 3: Ở ruồi gen A quy định mắt đỏ, gen a quy định mắt trắng, Aa cho mắt vàng. Các gen này nằm trên X
a) để thu đc toàn ruồi đực mắt trắng thì phải tiến hành các phép lai ntn ?
b) cho ruồi cái mắt đen _lai vs ruồi đực mắt trắng
_lai vs ruồi đực mắt đen
viết SĐL
c) để thu đc ruồi mắt vàng (cả đực và cái) phải tiến hành các phép lai ntn ?
vì sao thực tế hiếm ruồi đực mắt vàng ?

Bài 4: Ở người tật đục nhân mắt và thừa ngón tay do 2 gen lặn trên 1 NST quy định
a) bố đục nhân mắt mẹ thừa ngón tay các con ntn ?
b) mẹ đục nhân mắt thừa ngón tay, bố bình thường các con ntn?

:botay:
 

caleuleu

New member
:botay:
trong một thí nghiệm khi lai ruồi giấm mắt đỏ với ruồi giấm mắt đỏ ở đời sau thu được 69 con đực mắt đỏ và mặt trắng, 71 còn cái mat đỏ
Xác định kiểu gen của cha mẹ và các con nếu biết rằng mắt đỏ là trội so với mat trăng còn gen xác định màu mắt nằm trên NST X
 
:botay:
trong một thí nghiệm khi lai ruồi giấm mắt đỏ với ruồi giấm mắt đỏ ở đời sau thu được 69 con đực mắt đỏ và mặt trắng, 71 còn cái mat đỏ
Xác định kiểu gen của cha mẹ và các con nếu biết rằng mắt đỏ là trội so với mat trăng còn gen xác định màu mắt nằm trên NST X
quy ước gen: A : mắt đỏ, a: mắt trắng
Vì gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X , ta có:
Công đực mắt trắng có kiểu gen là: X^aY, kiểu gen này sẽ nhận 1 X^a từ mẹ và 1 Y từ bố , mà bố mẹ đều có kiểu hình mắt đỏ nên phải mang 1 gen X^A. Vậy kiểu gen của mẹ là X^AX^a, kiểu gen của bố là X^AY
 
Bài 3: Ở ruồi gen A quy định mắt đỏ, gen a quy định mắt trắng, Aa cho mắt vàng. Các gen này nằm trên X
a) để thu đc toàn ruồi đực mắt trắng thì phải tiến hành các phép lai ntn ?
b) cho ruồi cái mắt đen _lai vs ruồi đực mắt trắng
_lai vs ruồi đực mắt đen
viết SĐL
c) để thu đc ruồi mắt vàng (cả đực và cái) phải tiến hành các phép lai ntn ?
vì sao thực tế hiếm ruồi đực mắt vàng ?

Bài 4: Ở người tật đục nhân mắt và thừa ngón tay do 2 gen lặn trên 1 NST quy định
a) bố đục nhân mắt mẹ thừa ngón tay các con ntn ?
b) mẹ đục nhân mắt thừa ngón tay, bố bình thường các con ntn?

:botay:
1, a,
ruồi đực mắt trắng có kiểu gen X^aY, kiểu gen này sẽ nhận 1 giao tử X^a từ mẹ và 1 Y từ bố, để thu dc 100% ruồi đực mắt trắng thì mẹ phải cho duy nhất 1 giao tử X^a-> mẹ có kiểu gen X^aX^a, bố có thể có kiểu gen X^AY hoặc X^aY.
b,ruồi cái mắt đen có kiểu gen: X^AX^A, X^AX^a
ruồi đực mắt trắng có kiểu gen: X^aY
ruồi đực mắt đen có kiểu gen: X^AY
SĐL: bạn tự viết lấy
c, ruồi cái mắt vàng có kiểu gen : X^AX^a, nhận 1 X^A từ bố hoặc mẹ, nhận 1 giao tử X^a từ mẹ hoặc bố, vậy thì mẹ phải có kiểu gen X^AX^A, X^aX^a, bố sẽ có kiểu gen: X^aY, X^AY.
vì, trường hợp có đực mắt vàng có kiểu gen : X^AX^aY, trường hợp khi bị đột biến.
 
1, a,
ruồi đực mắt trắng có kiểu gen X^aY, kiểu gen này sẽ nhận 1 giao tử X^a từ mẹ và 1 Y từ bố, để thu dc 100% ruồi đực mắt trắng thì mẹ phải cho duy nhất 1 giao tử X^a-> mẹ có kiểu gen X^aX^a, bố có thể có kiểu gen X^AY hoặc X^aY.
b,ruồi cái mắt đen có kiểu gen: X^AX^A, X^AX^a
ruồi đực mắt trắng có kiểu gen: X^aY
ruồi đực mắt đen có kiểu gen: X^AY
SĐL: bạn tự viết lấy
c, ruồi cái mắt vàng có kiểu gen : X^AX^a, nhận 1 X^A từ bố hoặc mẹ, nhận 1 giao tử X^a từ mẹ hoặc bố, vậy thì mẹ phải có kiểu gen X^AX^A, X^aX^a, bố sẽ có kiểu gen: X^aY, X^AY.
vì, trường hợp có đực mắt vàng có kiểu gen : X^AX^aY, trường hợp khi bị đột biến.
2, bài thứ 2 để mk coi lại đã
 

quate3m6d

New member
LÝ THUYẾT: 1. Giải thích vì sao bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại đc duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể ? 2. Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ở những loài sinh sản hữu tính đc giải thích trên cơ sở tế bào học nào ? 3. Khi giảm phân và thụ tinh, trong tế bào của 1 loài giao phối, 2 cặp NST tương đồng kí hiệu là Aa và Bb sẽ cho ra các tổ hợp NST nào trong các giao tử và các hợp tử ? TỰ LUẬN: Bài 1: Cho ruồi mắt đỏ lai vs ruồi mắt đen thu đc cả mắt đỏ và mắt đen. Cho ruồi mắt đen F1 lai vs nhau thu đc cả ruồi mắt đen và mắt đỏ. Xác định tính trạng trội lặn và viết SĐL Bài 2: Cho đậu TC quả vàng có tua cuốn x đậu TC quả xanh ko tua cuốn. F1 thu đc tất cả đậu xanh có tua cuốn. F1 x F1 thu đc F2 có tỉ lệ 2 xanh có tua cuốn : 1 xanh ko tua cuốn : 1 vàng có tua cuốn Biện luận và viết SĐL (y) :mrgreen:
thank ban da chia se bai viet. bai viet rat huu ich
Chuc moi nguoi co 1 ngay vui ve
 

caleuleu

New member
quy ước gen: A : mắt đỏ, a: mắt trắng
Vì gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X , ta có:
Công đực mắt trắng có kiểu gen là: X^aY, kiểu gen này sẽ nhận 1 X^a từ mẹ và 1 Y từ bố , mà bố mẹ đều có kiểu hình mắt đỏ nên phải mang 1 gen X^A. Vậy kiểu gen của mẹ là X^AX^a, kiểu gen của bố là X^AY
thanks bạn nhiều nha
 

Similar threads

Facebook

Top