What's new

Hồng cầu

dat dep dai

Member
#1
một vấn đề khá thú vị đó là về những bịch máu được cất trong phòng lưu trữ của bệnh viện
khi các tế bào hồng cầu sau khi sử dụng hết nguồn năng lượng sẵn có thì chúng sẽ sử dụn 1,3-BPG (1,3-diphotphoglỉeic)để tạo năng lượng ,1,3 BPG biếnđổi thuận nghịch với 2,3BPG , coi như 2,3BPG tỉ lệ thuận với 1,3BPG thì hỏi là khả năng hoạtđộng của những hồng cầu này sẽ ntn sau khi truyền vào bệnh nhân?đường cong phân li oxi hemoglobin thayđổi ntn?
 

Facebook

Top