What's new

Hỏi về Pha sáng Quang hợp

ở pha sáng của quang hợp xảy ra quá trình photphoryl hóa quang hoá. Có hai hình thức: Photphoryl hóa vòng và photphoryl hóa không vòng. Đến năm 1969, Arnon lại phát hiện thêm hình thức photphoryl vong giả.
photphoryl hóa vòng giả:
Trong điều kiện hiếu khí, không có NADP, thiếu nước...trong một số thực vật có xảy ra quá trình photphoryl hóa mà O2 làm chất nhận iôn H+ và e- thay cho NADP. Bởi vậy sản phẩm tạp ra không có NADPH2 mà tái tạo lại phân tử H2O mới.
8)
 
chị xin lỗi. Lâu rồi chị bận quá không ghé diễn đàn được. Thông cảm hí...
Photphoryl hóa vòng giả thường gặp ở thực vật CAM (Crassulacean acid metabolism) ?là những cây thuộc họ Liliaceae: Hành, Bromeliaceae: Dứa, Orchidaceae: Lan, Cactaceae: Xương rồng; Crassulaceae: Thuốc bỏng,
Messembryanthemaceae và Asclepiadaceae: Trúc đào.
Sơ đồ:
 

Facebook

Top