Cho mình hỏi các yếu tố gây sai số trong quá trình xác định BOD à gì !!!!!!

Facebook

Top