What's new

Bài tập tổng hợp QLDT (SINH HỌC 12)

dangloc21

New member
#1
:mrgreen:Câu 7: Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Dùng cônsixin xử lí các hạt của cây lưỡng bội (P), sau đó đem gieo các hạt này thu được các cây F1. Chọn ngẫu nhiên hai cây F1 cho giao phấn với nhau, thu được F2 gồm 1190 cây quả đỏ và 108 cây quả vàng. Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến, các cây tứ bội đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen của F2 là:
A. 5 AAA : 1AAa : 5 Aaa : 1 aaa B. 1 AAA : 5 AAa : 5 Aaa : 1 aaa
C. 5 AAA : 1 AAa : 1 Aaa : 5 aaa D. 1 AAA : 5 AAa : 1Aaa : 5 aaa
TAI SAO 4n X 4n MÀ LAI CÓ CON LAI 3n:twisted::twisted:

Câu 11: Ở một loài thực vật, tình trạng hình dạng quả do hai gen không alen phân li độc lập cùng quy định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả hai alen trội A và B cho quả dẹt, khi chỉ có một trong hai alen cho quả tròn và khi không có alen trội nào cho quả dài. Tính trạng màu sắc hoa do một gen có 2 alen quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho cây quả dẹt. hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 6 cây quả dẹt, hoa đỏ : 5 cây quả tròn, hoa trắng : 3 cây quả dẹt, hoa trắng :1 cây quả tròn hoa trắng : 1 cây quả dài, hoa đỏ.
Biết rằng không xảy ra đột biến, kiểu gen nào của (P) sau đây phù hợp với kết quả trên?
A Ad/aD Bb (GIẢI THÍCH RÕ TAI SAO BIẾT CẶP AaDd LK MÀ KHÔNG PHẢI LÀ BbDd LKẾT):???::???:
B BD/bd Aa
C Ad/AD BB
D AD/ad Bb

Câu 36: Ở một loài thực vật, xét cặp gen Bb nằm trên nhiễm sắc thể thường, mỗi alen đều có 1200 nuclêôtit. Alen B có 301 nuclêôtit loại ađênin, alen b có số lượng 4 loại nuclêôtit bằng nhau. Cho hai cây đề có kiểu gen Bb giao phấn với nhau, trong số các hợp tử thu được, có một loại hợp tử chứa tổng số nuclêôtit loại guanin của các alen nói trên bằng 1199. Kiểu gen của loại hợp tử này là
A.Bbbb B. BBbb C.Bbb D. BBb
(y)(y)(y)
 

Jason Mraz

Member
:mrgreen:Câu 7: Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Dùng cônsixin xử lí các hạt của cây lưỡng bội (P), sau đó đem gieo các hạt này thu được các cây F1. Chọn ngẫu nhiên hai cây F1 cho giao phấn với nhau, thu được F2 gồm 1190 cây quả đỏ và 108 cây quả vàng. Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến, các cây tứ bội đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen của F2 là:
A. 5 AAA : 1AAa : 5 Aaa : 1 aaa B. 1 AAA : 5 AAa : 5 Aaa : 1 aaa
C. 5 AAA : 1 AAa : 1 Aaa : 5 aaa D. 1 AAA : 5 AAa : 1Aaa : 5 aaa
TAI SAO 4n X 4n MÀ LAI CÓ CON LAI 3n:twisted::twisted:

Câu 11: Ở một loài thực vật, tình trạng hình dạng quả do hai gen không alen phân li độc lập cùng quy định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả hai alen trội A và B cho quả dẹt, khi chỉ có một trong hai alen cho quả tròn và khi không có alen trội nào cho quả dài. Tính trạng màu sắc hoa do một gen có 2 alen quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho cây quả dẹt. hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 6 cây quả dẹt, hoa đỏ : 5 cây quả tròn, hoa trắng : 3 cây quả dẹt, hoa trắng :1 cây quả tròn hoa trắng : 1 cây quả dài, hoa đỏ.
Biết rằng không xảy ra đột biến, kiểu gen nào của (P) sau đây phù hợp với kết quả trên?
A Ad/aD Bb (GIẢI THÍCH RÕ TAI SAO BIẾT CẶP AaDd LK MÀ KHÔNG PHẢI LÀ BbDd LKẾT):???::???:
B BD/bd Aa
C Ad/AD BB
D AD/ad Bb

Câu 36: Ở một loài thực vật, xét cặp gen Bb nằm trên nhiễm sắc thể thường, mỗi alen đều có 1200 nuclêôtit. Alen B có 301 nuclêôtit loại ađênin, alen b có số lượng 4 loại nuclêôtit bằng nhau. Cho hai cây đề có kiểu gen Bb giao phấn với nhau, trong số các hợp tử thu được, có một loại hợp tử chứa tổng số nuclêôtit loại guanin của các alen nói trên bằng 1199. Kiểu gen của loại hợp tử này là
A.Bbbb B. BBbb C.Bbb D. BBb
(y)(y)(y)
Câu 7: ai bảo bạn là 4n x 4n.Đột biến nhưng đâu phải tất cả đều bị, chỉ 1 vài hạt bị thui, còn lại vẫn là 2n. Như vậy TH ra 3n thì có nghĩa là 4n x 2n. chuyện đó bt mà, đề đh cũng thường hay cho như thế
 

Jason Mraz

Member
Bài 39:
Do tổng nu của B và b đều bằng 1200
B : có A = T = 301 => G = 299.
b : có A=T=G=T= 300.
Do tổng số G của gen con bằng 1199 => có 3 b và 1 B
=> Bbbb. đáp án A.
còn câu 11 thì tí làm nhé, suy nghĩ đã :mrgreen:
 

dinhhai1308

Member
A Ad/aD Bb (GIẢI THÍCH RÕ TAI SAO BIẾT CẶP AaDd LK MÀ KHÔNG PHẢI LÀ BbDd LKẾT)
Đơn giản ta xét 2 TH: Trường hợp nào tỉ lệ A-B-D- thỏa đề bài thì lựa chọn ( ta xét A-B-D- vì đây có tỉ lệ 9:6:1) Còn đối với át chế chỉ xét KH át + D- thôi
 

Facebook

Top