cần tìm giúp bài tập về sinh học 10

JasonMraz

Senior Member
Hiện giờ thi xong đang rảnh :mrgreen: Mình muốn xem qua lại phần sinh học 10 và 11. Mọi người có thể giúp mình kiếm chút bài tập trắc nghiệm ( tự luận mà có lời giải hay cũng đc ) để củng cố lại kiến thức chút. (y) mọi người.
 
Tặng bạn một số câu trắc nghiệm cơ bản lớp 10 này :)Phần tế bào nhé
1) Các cacbonhidrat có vai trò gì trong cơ thể con người :
a. Xây dựng thành tb
b.Làm phân tử cấu tạo nên tóc và móng tay
c.Xây dựng vật liệu di truyền
d.Dự trữ và giải phóng năng lượng
2) Dầu và mỡ có tính kị nước do:
a. Liên kết không phân cực C-H trong axit béo
b. Lượng oxi ít hơn so với hidro, cacbon trong phân tử dầu, mỡ
c.Nó được cấu tạo từ axit béo và glixerol liên kết với nhau qua liên kết este
d.Có liên kết phân cực trong axit béo
3) Yếu tố nào sau đây giới hạn kích thước tối đa của tế bào:
a. Số lượng bào quan
b. Tỉ lệ diện tích/ thể tích
c. Hàm lượng ADN trong nhân
d. Số lượng tế bào bên cạnh.
4) Trong màng sinh chất, các phân tử photpholipit sắp xếp theo cách:
a. Nằm giữa 2 lớp protein
b. Nằm giữa 2 phía của lớp đơn protein
c. Các phần phân cực của 2 lớp photpholipit quay lại với nhau
d.Các phần không phân cực của 2 lơp photpholipt quay lại với nhau.
5) Hai dung dịch bi màng ngăn cách là dung dịch saccarozo 0,2 mol và dung dịch glucozo7 0,2 mol. Màng chỉ cho phép nước thấm qua còn saccarozo và glucozo không thể thấm qua.Theo thời gian, các dung dịch sẽ bị biến đổi như thế nào( Biết rằng phân tử saccarozo lớn hơn glucozo)
a.Không bị biến đổi
b.Nước sẽ thấm vào dung dịch saccarozo
c.Nước sẽ đi ra khỏi dung dịch saccaro
d.dd saccarozo là ưu trường nên sẽ thu nước
6)Peroxixom được hình thành từ :
a. Lưới nội chất hạt
b. Lưới nội chất trơn
c. Bộ máy Gongi
d. Lizozom
7)Trong chuỗi truyền electron, năng lượng từ đâu được sử dụng để bơm H+ và bơm vào đâu:
a. NADH và FADH2/ xoang gian màng
b. NADH và FADH2/chất nền ti thể
c. NADH/ xoang gian màng
d. NADH/ chất nền ti thể
8) Trong đường phân ,ATP được sản sinh nhờ quá trình nào:
a. Chuyển nhóm photphat từ glucozo sang ATP (photphoryl hóa mức cơ chất)
b.Sử dụng năng lượng từ ánh sáng mặt trời để thực hiện quang hợp:
c.Vận chuyển electron qua một dãy chất mang electron
d. Khi electron và hidro được chuyển tới NAD+
9) Khi phân tử clorophyl bị kích động do ánh sáng sẽ bị mất electron.Electron này được bù lại nhờ quá trình nào:
a.Sự phân li nước
b.Sự phân giải ATP
c.Lấy từ NADPH
d. Sự cố định cacbon
10) Ti thể và lục lạp có tính chất chung là:
a. Sự dụng gradien H+ để sản sinh ATP
b. Thu nhận electron từ nước
c. Khử NAD+ tạo NADH
d. Giải phóng oxi như là sản phẩm phụ

Một số câu tự luận bạn làm thử nhé
1) Đác-uyn nói "Chất diệp lục có lẽ là chất hữu cơ lí thú nhất trên quả đất"? Hãy giải thích nhận định trên?
2)Một người bác sĩ khi khám cho một bệnh nhân bị bệnh béo phì,trong đơn thuốc có chất KCN ( Kali Cyanua).Hãy giải thích vì sao?
3)Nếu chỉ có enzim,2 loại chất ức chế cạnh tranh và không cạnh tranh của enzim này, cơ chất thích hợp cùng dụng cụ xác định hoạt tính của enzim thì làm thế nào phân biệt được 2 loại chất ức chế này?
4) Trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển phôi ở Ruồi giấm,giả sử từ nhân của hợp tử đã diễn ra sự nhân đôi liên tiếp 7 lần, nhưng không phân chia tb chất. Kết quả thu được như thế nào?Phôi có phát triển bình thường không? Vì sao?
5)Một loài vi khuẩn khi thực hiện quá trình tự dưỡng bằng cách oxi hóa NH3.Hãy tính số mol NH3 bị oxi hóa khi tổng hợp 1 mol glucozo?

Mấy câu này mình thấy khá hay, không đặt nặng lý thuyết mà chủ yếu là suy luận.:hum: Có gì bạn giải từ từ nha, hy vọng nó giúp ích cho bạn.Còn nếu hơi bí và thắc mắc về đáp án thì có thể liên hệ mình. Nick yahoo có trên diễn đàn:)
 
Câu 1[FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Trong m¾t, tÕ bµo que cã kh¶ n¨ng h­ng phÊn cao h¬n tÕ bµo h×nh nãn lµ do [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot] cã kh¶ n¨ng h­ng phÊn víi ¸nh s¸ng yÕu. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]kh¶ n¨ng h­ng phÊn ngang nhau.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot] cã kh¶ n¨ng h­ng phÊn víi ¸nh s¸ng m¹nh. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]D[/FONT][FONT=&quot] kh«ng cã kh¶ n¨ng h­ng phÊn.[/FONT]
[FONT=&quot]Câu 2:[/FONT][FONT=&quot] YÕu tè cã vai trß quyÕt ®Þnh ë giai ®o¹n n¶y mÇm cña h¹t, chåi l¸[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot] ph©n bãn.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot] ¸nh s¸ng.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot] n­íc.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]D[/FONT][FONT=&quot] nhiÖt ®é.[/FONT]
[FONT=&quot]Câu 3:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]H×nh thøc sinh s¶n cña c©y rªu lµ sinh s¶n[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot] sinh d­ìng.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot] bµo tö.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot] gi¶n ®¬n.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]D[/FONT][FONT=&quot] h÷u tÝnh.[/FONT]
[FONT=&quot]Câu 4:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]S¸o, vÑt nãi ®­îc tiÕng ng­êi. [/FONT][FONT=&quot]§©y thuéc lo¹i tËp tÝnh[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot] b¶n n¨ng.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot] bÈm sinh.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot] häc ®­îc.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]D[/FONT][FONT=&quot] võa lµ b¶n n¨ng võa lµ häc ®­îc.[/FONT]
[FONT=&quot]Câu 5:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Lo¹i m« ph©n sinh chØ cã ë c©y mét l¸ mÇm lµ m« ph©n sinh[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot] ®Ønh th©n.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot] bªn.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot] ®Ønh rÔ.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]D[/FONT][FONT=&quot] lãng.[/FONT]
[FONT=&quot]Câu 6:[/FONT][FONT=&quot] Trong c¸c r¹p xiÕc, ng­êi ta ®· huÊn luyÖn c¸c ®éng vËt lµm c¸c trß diÔn xiÕc thuÇn thôc vµ tu©n thñ nh÷ng hiÖu lÖnh cña ng­êi d¹y thó lµ øng dông cña viÖc biÕn ®æi[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot] tËp tÝnh bÈm sinh thµnh tËp tÝnh thø sinh.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot] tËp tÝnh thø sinh.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot] tËp tÝnh bÈm sinh.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]D[/FONT][FONT=&quot] c¸c ®iÒu kiÖn h×nh thµnh ph¶n x¹.[/FONT]
[FONT=&quot]Câu 7:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Khi tÕ bµo thÇn kinh bÞ kÝch thÝch, ®iÖn thÕ nghØ biÕn ®æi thµnh ®iÖn thÕ ho¹t ®éng gåm c¸c giai ®o¹n tuÇn tù[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot] mÊt ph©n cùc - ®¶o cùc – t¸i ph©n cùc.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot] ®¶o cùc – t¸i ph©n cùc – mÊt ph©n cùc.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot] t¸i ph©n cùc – ®¶o cùc – mÊt ph©n cùc.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]D[/FONT][FONT=&quot] mÊt ph©n cùc – t¸i ph©n cùc - ®¶o cùc.[/FONT]
Câu[FONT=&quot] 8:[/FONT][FONT=&quot] Thô tinh lµ qu¸ tr×nh [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot] hîp nhÊt hai giao tö ®¬n béi ®ùc vµ c¸i. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]hîp nhÊt con ®ùc vµ con c¸i.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot] h×nh thµnh giao tö ®ùc vµ c¸i[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]D[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]giao hîp con ®ùc vµ con c¸i.[/FONT]
[FONT=&quot]Câu 9:[/FONT][FONT=&quot] ë ®éng vËt, hoocm«n sinh tr­ëng ®­îc tiÕt ra tõ[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot] tuyÕn yªn.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]tuyÕn gi¸p.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]tinh hoµn.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]D[/FONT][FONT=&quot] buång trøng.[/FONT]
Câu 10: [FONT=&quot]Mét con chim sÎ non míi në ®­îc nu«i c¸ch li víi chim bè mÑ vµ trong giai ®o¹n nh¹y c¶m (tõ ngµy thø 10 ®Õn ngµy thø 50 sau khi në) ®­îc nghe tiÕng chim hãt cña 1 loµi chim sÎ kh¸c. Con chim nµy khi tr­ëng thµnh sÏ[/FONT]
[FONT=&quot]A[/FONT] [FONT=&quot]kh«ng hÒ biÕt hãt.[/FONT]
[FONT=&quot]B[/FONT] [FONT=&quot]vÉn hãt giäng hãt cña loµi m×nh.[/FONT]
[FONT=&quot]C[/FONT] [FONT=&quot]hãt tiÕng hãt ch¼ng gièng loµi nµo.[/FONT]
[FONT=&quot]D[/FONT] [FONT=&quot]hãt tiÕng hãt cña loµi chim mµ nã nghe ®­îc trong giai ®o¹n nh¹y c¶m.[/FONT]
[FONT=&quot]Câu 11:[/FONT][FONT=&quot] H­ng phÊn lµ khi tÕ bµo bÞ kÝch thÝch[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot] nã sÏ tiÕp nhËn.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot] tiÕp nhËn vµ tr¶ lêi kÝch thÝch.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot] nã tr¶ lêi kÝch thÝch. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]D[/FONT][FONT=&quot] sÏ biÕn ®æi, lÝ, ho¸, sinh ë bªn trong. [/FONT]
[FONT=&quot]Câu 12:[/FONT][FONT=&quot] Sinh s¶n v« tÝnh lµ h×nh thøc sinh s¶n[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] b»ng giao tö c¸i.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot] chØ cÇn mét c¸ thÓ bè hoÆc mÑ.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]cã sù hîp nhÊt gi÷a giao tö ®ùc vµ c¸i.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]D[/FONT][FONT=&quot] kh«ng cã sù hîp nhÊt gi÷a giao tö ®ùc vµ c¸i.[/FONT]
[FONT=&quot]Câu 13:[/FONT][FONT=&quot] Trong c¬ chÕ h×nh thµnh ®iÖn thÕ ho¹t ®éng ë giai ®o¹n mÊt ph©n cùc[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]chªnh lÖch ®iÖn thÕ ®¹t cùc ®¹i.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot] c¶ trong vµ ngoµi mµng tÝch ®iÖn d­¬ng.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]chªnh lÖch ®iÖn thÕ gi¶m nhanh tíi 0.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]D[/FONT][FONT=&quot] c¶ trong vµ ngoµi mµng tÝch ®iÖn ©m.[/FONT]
[FONT=&quot]Câu 14:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, khi sö dông c¸c chÊt ®iÒu hßa sinh tr­ëng cÇn chó ý nguyªn t¾c quan träng nhÊt lµ[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]nång ®é sö dông tèi thÝch cña chÊt ®iÒu hoµ sinh vËt.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot] tháa m·n nhu cÇu vÒ n­íc, ph©n bãn vµ khÝ hËu.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot] tÝnh ®èi kh¸ng hç trî gi÷a c¸c phit«cr«m.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]D[/FONT][FONT=&quot] c¸c ®iÒu kiÖn sinh th¸i liªn quan ®Õn c©y trång.[/FONT]
[FONT=&quot]Câu 15:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Thùc vËt[/FONT][FONT=&quot] mét l¸ mÇm sèng l©u n¨m vµ ra hoa nhiÒu lÇn lµ[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]tre.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]lóa. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]dõa.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]D[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]cá.[/FONT]
[FONT=&quot]chuc' bạn co' the^m kie^n' thưc' ve^` sinh học[/FONT]
[FONT=&quot]_________________________[/FONT]

Cây nước nóng lạnh | cân điện tử | bút thông minh | pin laptop | máy đóng gáy xoắn | máy hút ẩm | máy phun sương | máy hút bụi
 
Tặng bạn một số câu trắc nghiệm cơ bản lớp 10 này :)Phần tế bào nhé
1) Các cacbonhidrat có vai trò gì trong cơ thể con người :
a. Xây dựng thành tb
b.Làm phân tử cấu tạo nên tóc và móng tay
c.Xây dựng vật liệu di truyền
d.Dự trữ và giải phóng năng lượng
2) Dầu và mỡ có tính kị nước do:
a. Liên kết không phân cực C-H trong axit béo
b. Lượng oxi ít hơn so với hidro, cacbon trong phân tử dầu, mỡ
c.Nó được cấu tạo từ axit béo và glixerol liên kết với nhau qua liên kết este
d.Có liên kết phân cực trong axit béo
3) Yếu tố nào sau đây giới hạn kích thước tối đa của tế bào:
a. Số lượng bào quan
b. Tỉ lệ diện tích/ thể tích
c. Hàm lượng ADN trong nhân
d. Số lượng tế bào bên cạnh.
4) Trong màng sinh chất, các phân tử photpholipit sắp xếp theo cách:
a. Nằm giữa 2 lớp protein
b. Nằm giữa 2 phía của lớp đơn protein
c. Các phần phân cực của 2 lớp photpholipit quay lại với nhau
d.Các phần không phân cực của 2 lơp photpholipt quay lại với nhau.
5) Hai dung dịch bi màng ngăn cách là dung dịch saccarozo 0,2 mol và dung dịch glucozo7 0,2 mol. Màng chỉ cho phép nước thấm qua còn saccarozo và glucozo không thể thấm qua.Theo thời gian, các dung dịch sẽ bị biến đổi như thế nào( Biết rằng phân tử saccarozo lớn hơn glucozo)
a.Không bị biến đổi
b.Nước sẽ thấm vào dung dịch saccarozo
c.Nước sẽ đi ra khỏi dung dịch saccaro
d.dd saccarozo là ưu trường nên sẽ thu nước
6)Peroxixom được hình thành từ :
a. Lưới nội chất hạt
b. Lưới nội chất trơn
c. Bộ máy Gongi
d. Lizozom
7)Trong chuỗi truyền electron, năng lượng từ đâu được sử dụng để bơm H+ và bơm vào đâu:
a. NADH và FADH2/ xoang gian màng
b. NADH và FADH2/chất nền ti thể
c. NADH/ xoang gian màng
d. NADH/ chất nền ti thể
8) Trong đường phân ,ATP được sản sinh nhờ quá trình nào:
a. Chuyển nhóm photphat từ glucozo sang ATP (photphoryl hóa mức cơ chất)
b.Sử dụng năng lượng từ ánh sáng mặt trời để thực hiện quang hợp:
c.Vận chuyển electron qua một dãy chất mang electron
d. Khi electron và hidro được chuyển tới NAD+
9) Khi phân tử clorophyl bị kích động do ánh sáng sẽ bị mất electron.Electron này được bù lại nhờ quá trình nào:
a.Sự phân li nước
b.Sự phân giải ATP
c.Lấy từ NADPH
d. Sự cố định cacbon
10) Ti thể và lục lạp có tính chất chung là:
a. Sự dụng gradien H+ để sản sinh ATP
b. Thu nhận electron từ nước
c. Khử NAD+ tạo NADH
d. Giải phóng oxi như là sản phẩm phụ

Một số câu tự luận bạn làm thử nhé
1) Đác-uyn nói "Chất diệp lục có lẽ là chất hữu cơ lí thú nhất trên quả đất"? Hãy giải thích nhận định trên?
2)Một người bác sĩ khi khám cho một bệnh nhân bị bệnh béo phì,trong đơn thuốc có chất KCN ( Kali Cyanua).Hãy giải thích vì sao?
3)Nếu chỉ có enzim,2 loại chất ức chế cạnh tranh và không cạnh tranh của enzim này, cơ chất thích hợp cùng dụng cụ xác định hoạt tính của enzim thì làm thế nào phân biệt được 2 loại chất ức chế này?
4) Trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển phôi ở Ruồi giấm,giả sử từ nhân của hợp tử đã diễn ra sự nhân đôi liên tiếp 7 lần, nhưng không phân chia tb chất. Kết quả thu được như thế nào?Phôi có phát triển bình thường không? Vì sao?
5)Một loài vi khuẩn khi thực hiện quá trình tự dưỡng bằng cách oxi hóa NH3.Hãy tính số mol NH3 bị oxi hóa khi tổng hợp 1 mol glucozo?

Mấy câu này mình thấy khá hay, không đặt nặng lý thuyết mà chủ yếu là suy luận.:hum: Có gì bạn giải từ từ nha, hy vọng nó giúp ích cho bạn.Còn nếu hơi bí và thắc mắc về đáp án thì có thể liên hệ mình. Nick yahoo có trên diễn đàn:)
Bạn ơi bạn có 1 tập các câu ko cho mình luôn, hay bạn giói thiệu sách cũng đc. Từng này ít quá :mrgreen: Với lại ko có đáp án.
 
Mình lấy mấy câu này từ nhiều nguồn sách khác nhau bạn, bài tập trắc nghiệm sinh, học tốt sinh @@,có câu là bài tập mình làm trong lớp nữa,nên không biết giới thiệu bạn cuốn nào bây giờ :)
Chưa làm mà xem đáp án là không nhớ được cái gì đâu bạn ah :D
Mà nếu bạn cần mình sẽ đưa thêm :)
 
5)Một loài vi khuẩn khi thực hiện quá trình tự dưỡng bằng cách oxi hóa NH3.Hãy tính số mol NH3 bị oxi hóa khi tổng hợp 1 mol glucozo?
Năm ngoái thi olympic mình làm sai bài này...giờ thấy tiếc quá...:hum:
 
ko phải vậy. Trắc nghiệm thì cần xem đáp án để xem đúng hay sai. Còn tự luận thì xem để hiểu hơn, chứ mình mà bít rùi thì cũng chẳng cần lắm :D
 
Thực ra mình cũng chưa làm :mrgreen: Vì mình chưa đọc hết sách, giờ đang phải ôn lại (y) bạn. Nếu bạn rảnh cứ post lên cho mình.
 
Mình xin đưa đáp án các câu tự luận để các bạn tham khảo:
Câu 1: Đác - uyn nhận định dựa vào cấu trúc và chức năng của chất diệp lục
- Có đến 10 loại , quan trọng hơn cả là diệp lục tố a : C55H72O5N4 và diệp lục tố b : C55H70O6N4Mg.
- Diệp lục tố gồm vòng poocphirin với phân tử Mg ở giữa và chất phyton kéo dài.
- Nhờ hệ thống nối đôi công hưởng với các nối đơn mà diệp lục tố có khả năng hấp thụ và truyền năng lượng ánh sáng.
* Chất diệp lục có khả năng hấp thụ ánh sáng có chọn lọc : hấp thụ được 6 màu trong phần quang phổ thấy được của ánh sáng mặt trời, nhiều nhất là phần bức xa đỏ và tím.
* Chất diệp lục có khả năng cảm quang và tham gia trực tiếp vào các phản ứng quang hóa bằng cách truyền năng lượng đã hấp thụ cho các chất khác để gây ra dây chuyền phản ứng phức tạp của quá trình quang hợp - diệp lục tố kà sắc tố quang tổng hợp màu xanh là cây có ở thực vật, tảo, vi khuẩn lam, sắc tố này được cố định trong màng tilacoid của lục lạp.
( Và đây có lẽ cũng là một trong những chất khiến người học môn Sinh vất vả nhất :D )

Câu 2: Chuỗi truyền eclectron điện tử là giai đoạn giải phóng ra nhiều phân tử ATP nhất trong hô hấp tế bào
- Thành phần chuỗi hô hấp gồm: chuỗi phân tử chất mang, hạt hình nấm các enzim và xitocrom .
- Sự vận chuyển H+ ( nhờ sự chênh lệch H+ giữa 2 màng ) : H+ từ chất nền được vận chuyển vap2 xoang dịch gian màng đi qua các hạt hình nấm rồi quay trở lại chất nền . H+ được bơm qua hạt hình nấm chưa enzim ATP sintherza tổng hợp nên ATP ( sintheraza+ ADP+Pi-> ATP)
- KCN là muối Cyanua có độc tính rất mạnh , ức chế mạnh quá trình hô hấp tế bào diễn ra trên màng ti thể: ngăn chặn chuỗi truyền điện tử.Nó ức chế các enzim hô hấp, xitocom, định vị trên màng khiến cho H+ không bơm được qua photon ,không tạo ra được ATP.
- Khi thiếu ATP, cơ thể sẽ phân giải các nguồn hữu cơ như lipit, protein, gucose dự trữ để tạo ra ATP.Điều này giúp cơ thể giảm béo.
( Tuy nhiên đây chỉ là lý thuyết bởi vì KCNlàm cho cơ thế không thể sử dụng Oxi trong máu, không tạo ra năng lượng,tạo ra axitlactic đầu độc cơ thể, có thể dẫn đến hôn mê, tim ngừng đập)

Câu 3: Chất ức chế cạnh tranh của 1 enzim sẽ có cấu hình không gian tương thích với vị trí trung tâm hoạt động nên enzim sẽ gắn trực tiếp vào trung tâm hoạt động làm cơ chế không gắn vào được
- Ngược lại, chất ức chế không cạn tranh có cấu hình không gian không tương thích với cơ chất, nên sẽ bám vào vị trí nào đó của enzim làm thay đổi cấu hình không gian của trung tâm hoạt động, cơ chất không gắn vào được.
- Ta có thể phân biệt được bằng cách cho một lượng enzim nhất định cùng với cơ chất và chất ức chế vào ống nghiệm ,sau đó tăng dần lượng cơ chất thêm vào ống nghiệm, nếu tốc độ phản ứng gia tăng thì chất đó là chất ức chế cạnh tranh.

Câu 4: Nguyên phân thực chất là sự phân chia nhân, còn phân chia tế bào chất là hoạt động tương đối độc lập. Vì vậy, nếu nguyên phân xảy ra mà sự phân chia tế bào chất chưa xảy ra thì sẽ hình thành tế bào đa nhân ( trong trường hợp này là một tế bào chứa 128 nhân )
Ruồi con sẽ phát triển bình thường , vì tế bào đa nhân trên sau đó sẽ phân chia tế bào chất để hình thành phôi nang, rồi phát triển thành ruồi trưởng thành.

Câu 5: Loài vi khuẩn trên là Nitrosomonas , oi hóa NH3 theo phương trình:
2NH3+ 3O2 ---> 2HNO2 +2H2O+ Q ( 158 kcalo ) ( với 2 mol NH3)
Vi khuẩn Nitrosomonas sử dụng 6% năng lượng giải phóng để tổng hợp glucose từ CO2:
CO2 + 4H+ 6%*158Kcalo ---> 1/6 C6H12O6 +H20
Để tổng hợp 1mol glucose 180g cần 674 Kcalo
Vậy số mol NH3 bị oxi hóa = ( 674*2) / 6 % *158 = 142 (mol)
:hum:
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,345
Messages
72,249
Members
56,145
Latest member
fun88guideeuro
Back
Top