Recent content by Xuongrongda

  1. X

    Bài tập lý thuyết sinh thái

    chuỗi thức ăn dưới nước cho chuỗi thức ăn sau: tảo → giáp xác chân chèo → cá trích →cá thu →cá mập. Có bao nhiêu nhận xét sau đây là đúng: 1.chuỗi thức ăn trên gồm 1 nhóm sinh vật sản xuất và 4 nhóm sv tiêu thụ 2.tảo là nhóm sinh vật có mức năng lượng lớn nhất trong chuỗi thức ăn này 3.tảo là...
  2. X

    Về tháp sinh thái

    trong QX sinh vật nổi trong nước: tảo>>giáp xác>>cá trích>>cá thu thì sinh khối của tảo rất thấp trong khi sinh khối của sv tiêu thụ lớn hơn vậy C có đúng?
Top