Recent content by watabiki

  1. W

    Sự khác nhau giữa nhân tố tiến hoá và nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hoá

    chẳng cần nói dài như thế, chỉ cần nói nhân tố tiến hóa là nhân tố làm thay đổi vốn gen của quần thể ( tần số alen và thành phần KG ) từ đó các li sinh sản, hình thành loài mới
  2. W

    Tiến hóa hội tụ và tiến hóa phân nhánh

    thì tiến hóa đồng qui được biểu hiện ở cơ quan tương tự : trong điều kiện môi trường xác định, các loài có nguồn gốc khác nhau, dưới áp lực chọn lọc tự nhiên và các nhân tố khác, giữ lại những biến dị tương tự nhau, tiến hóa phân ly được biểu hiện ở cơ quan tương đồng hoặc cơ quan thoái hóa ...
Top