Recent content by nunoka610

  1. N

    Phân lập khuẩn lam Spirulina platensis bằng kháng sinh

    Mình cần phần lập chủng khuẩn lam Spirulina platensis bằng kháng sinh nhưng ko nắm rõ lắm về phương pháp này. Bạn nào có tài liệu về phương pháp phân lập bằng kháng sinh nói chung hay tài liệu về Spirulina cho mình tham khảo với. Cảm ơn các bạn.
Top