Recent content by Mr.TuNguyen

  1. M

    Tuyển dụng Tuyển Dụng Nghiên Cứu Viên Ngành Sinh học, Sinh Thái

    1 Viện nghiên cứu về Sinh học & Sinh thái tại Tp. HCM cần tuyển 01 nghiên cứu viên Yêu cầu: Nam, học lực khá (ưu tiên Sv mới tốt nghiệp) Chuyên Ngành: Sinh học, Sinh Thái Học or Thủy Sản. Lương theo chế độ nhà nước+ phụ cấp (tổng thu nhập khởi điểm 3.000.000 vnd) Hồ sơ: Bằng Đại Học, Bảng điểm...
Top