Recent content by mercedes.benz

  1. M

    Protein và cơ chế dịch mã

    Quá trình giải mã từ 1 số phân tử mARN đã đòi hỏi môi trường tế bào cung cấp 7182 a.a tự do (mỗi a.a tự do được sử dụng 1 lần).Để tạo ra các phân tử mARN này 1 gen đã được cung cấp 1575 nu tự do loại U.Khi 2 mạch gen mở ra người ta nhận thấy trên mạch thứ nhất của gen có:G=2/7T ,T=7/2G ,X=4/7 T...
Top