Recent content by Ducanh Nguyen

  1. Ducanh Nguyen

    câu hỏi liên quan đến 1 cặp tính trạng

    cho bắp hạt vàng lai với bắp hạt trắng, F1 thu được toàn bắp hạt vàng. Cho F1 lai với F1,F2 có kết quả như thế nào a/ Cho bắp vàng lại với f2 lai với bắp vàng f1, kết quả như thế nào b/ làm thế nào để biết bắp vàng F2 thuần chủng hay ko thuần chủng
Top