Ý nghĩa "background staining"

Nguyễn Xuân Hưng

Administrator
Ý là tín hiệu huỳnh quang không đặc hiệu. Khi bạn dùng nồng độ mẫu dò gắn huỳnh quang quá cao thì cho dù không có trình tự bắt cặp đặc hiệu thì vẫn thấy tín hiệu huỳnh quang khắp nơi.
 
Top