Xác định tỉ lệ kiểu hình ở F1

Kienvang24

New member
PL 1: 2 bên sẽ cho cùng tỉ lệ giao tử là 1/6 AA : 4/6 Aa : 1/6 aa
=> TLKH ở F1 là 35 cao: 1 thấp
PL 2: cây cao cho 1/6 AA : 4/6 Aa : 1/6 aa còn cây thấp cho 1 aa
=> TLKH ở F1 là 5 cao : 1 thấp
 

Facebook

Top