What's new

Việc chạy PCR

orion8x

Member
Theo mình biết thì máy PCR nào cũng chạy 1 lần 1 quy trình, không hiểu nhiều quy trình của bạn ở đây là gì, và tại sao bạn lại muốn chạy cùng lúc 2 cặp mồi.
Nếu primers của bạn cùng Tm, cùng độ dài (18-22bps), các đoạn amplification kg overlaps thì bạn có thể chạy cùng lúc 2 cặp mồi. Còn không thì chạy riêng lẻ.
 

Facebook

Top