What's new

Vì sao lại nói NADH là chất cho electron khi H+ là proton?

Facebook

Top