What's new

Vi khuẩn mới?

#1
lúc chiều đi thi nghe ông thầy bảo nắm ngoái ỏa hà lan người ta phát hiện ra một loài vi khoản mới mà nó được đánh giá là có tính chát nằm giữa procaryote và eucaryote, vì nó có màng nhân để bảo vệ DNA...
ai có biết bài viết về loài này chỉ mọi người đọc với !
 

Facebook

Top