What's new

Unit 8: Chromosome determine sex in many species

#1
dịch thử bài 9, các bác cho ý kiến luôn nhé ? :wink:
Unit 8: Chromosome determine sex in many species

Chương 8: Nhiễm sắc thể xác định giới tính ở nhiều loài.

Many animals including fruit flies and humans, have a pair of sex chromosomes, designated X and Y, that determine an individual’s sex. You learned in Chapter 9 about sex determination in humans. Individuals with one X chromosome and one Y chromosome are males; XX individuals are females. Human males and females both have 44 autosomes (nonsex chromosomes). As a result of chromosome segregation during meiosis, each gamete contains one sex chromosome and a haploid set of autosomes (22 in humans). All eggs contain a single X chromosome. Of the sperm cells, half contain an X chromosome and half contain a Y chromosome. An offspring’s sex depends on whether the sperm cell that fertilizes the egg bears an X or a Y.

Nhiều động vật bao gồm ruồi giấm và người có một cặp NST giới tính, ký hiệu là X và Y,để xác định giới tính của một cá thể. Bạn đã học ở chapter 9 về sự xác định giới tính ở người. Những cá nhân có 1 NST X và 1NST Y là con đực, những cá thể XX là con cái. Cá thể đực và ca1 thể cái của người đều có 44 NST thường. Như là kết quả của sự phân ly NST trong giảm phân, mỗi giao tử chứa 1 NST giới tính và một bộ đơn bội các NST thường (22 NST ở người). Tất cả trứng d8ều chứa một NST X. Đối với những tế bào tinh trùng, một nữa chứa NST X và một nữa chứa NST Y. Giới tính của đời con sẽ phụ thuộc vào tinh trùng thụ tinh với trứng sẽ mang NST giới tính X hay Y.

The genetic basis of sex determination in humans is not yet completely understood, but one gene on the Y chromosome plays a crucial role. This gene, discovered by a British research team in 1990, is called SRY and triggers testis development. In the absence of a functioning version of SRY, an individual develops ovaries rather than testes. Other genes on the Y chromosome are also necessary for normal sperm production. The X-Y system in other mammals is similar to that in humans. In the fruit fly’s X-Y system, however, some genetic details are different, although a Y chromosome is still essential for sperm formation.

Cơ sở di truyền học của việc xácđịnh giới tính ở người vẫn chưa được hiểu hoàn toàn, nhưng một gen trên NST Y đóng một vai trò rất quan trọng. Gen này được phát hiện bởi một nhóm nghiên cứu người Anh vào năm 1990, được gọi là SRY và gây nên sự phát triển tinh hoàn. Trongsự vắng mặt của gen SRY, một cá thể sẽ phát triển buồng trứng hơn là tinh hoàn. Một số gen khác trên NST Y cũng cần thiết cho việc tạo ra sản phẩm tinht rùng bình thường. Hệ thống X-Y trong một số loài động vật hữu nhũ thì tương tự ở người. Tuy nhiên, ở hệ thống X-Y của ruồi giấm có một vài chi tiết di truyền khác biệt mặc dù NST Y vẫn cần thiết cho sự hình thành tinh trùng.

The X-Y system is only one of several sex – determining sys tems. Grasshoppers, crickets, and roaches, for example, have an X – O system, in which O stands for the absence of a sex chromosome. Females have two X chromosome (XX); males have only one sex chromosome, giving them genotype XO. Males produce two classes of sperm (X-bearing and lacking sex chromosome), and sperm cells determine the sex of the offspring at fertilization.

Hệ thống X-Y chỉ là một trong số nhiều hệ thống xác định giới tính. VD: châu chấu, dế và gián có hệ thống X-O, trong đó O ám chỉ sự vắng mặt của NST giới tính. Con cái có hai NST X (XX), con đực chỉ có một NST giới tính X nên có kiểu gen là XO. Con đực tạo ra hai loại tinh trùng (một loại có mang NST giới tính và một loại không) và những tế bào tinh trùng này sẽ xác định giới tính của đới con khi thụ tinh.

In contrast to the X-Y and X-O systems, eggs determine sex in certain fishes, buterflies, and birds. The sex chromosome in these animals are designated Z and W. Males have the genotype ZZ, females are ZW. Sex is determined by whether the egg carries a Z or a W.

Trái ngược với hệ thống X-Y và X-O, trứng đóng vai trò xác định giới tính trong một số loài cá, bướm và chim. NST giới tính của những động vật này được xác định là Z và W. Con đực có kiểu gen là ZZ, con cái có kiểu gen là ZW. Giới tính sẽ được xác định do bởi trứng thụ tinh sẽ mang NST Z hay W.

Some organisms lack sex chromosome altogether. In most ants and bees, sex is determined by chromosome number, rather than by sex chromosomes.

Một vài loài sinh vật không có Nst giới tính. Ơ hầu hết các loài kiến và ong, giới tính được xác định bởi số lượng NST hơn là NST giới tính.

Females develop from fertilized eggs and thus are diploid. Males develop from unfertilized eggs – they fatherless – and are haploid.
Con cái phát triển từ trứng đã thụ tinh và vì vậy chúng là cá thể lưỡng bội. Con đực phát triển từ trứng chưa thụ tinh -chúng không có cha- và chúng là cá thể đơn bội.

Most animals have two separate sexes; that is individuals are either male or female. Many plants also have separate sexes, with male and female flowers borne on different individuals. Some plants with separate sexes, such as date palms, spinach, and marijuana, have the X – Y system of sex determination; others, such as the wild strawberry, have the X – W system

Hầu hết động vật đều có hai giới tính tách biệt, nghĩa là một cá thể sẽ là con đực hoặc con cái. Nhiều loài thực vật cũng có sự tách biệt giới tính với hoa đực và hoa cái nằm trên các cây khác nhau. mỘt vài loài thực vật có sự tách biệt giới tính như cây chà là, cây củ cải, cây gai dầu có hệ thống X-Y để xác định giới tính, một số khác như dâu tây dại có hệ thống X-W.

But not all organisms have separate sexes. Most plant species and some animal species have individuals that produce both sperm and eggs. Plants of this type – corn, for example – are to be monoecious ( from the Greek monos, one, and oikos, house). Animals of this type, such as earthworms and garden snails, are said to be hermaphroditic (from the names of the Greed god Hermes and goddess Aphrodite). In monoectious plants and hermaphroditic animals, all individuals of a species have the same complement of chromosome.

Nhưng không phải tất cả sinh vật đều có sự tách biệt giới tính. Hầu hết các loìa thực vật và một số loài động vật có những cá thể có thể sinh ra cả trứng và tinh trùng. Những loài thực vật này, như bắp, là các loài thực vật đồng chu (monoecious, từ chữ Hy Lạp, monos là một và oikos là nhà). Những động vật dạng này, như giun đất, ốc sên vườn, được gọi là loìa lưỡng tính (hermaphroditic, từ tên của hai vị thần tham lam: thần Hermes và nữ thần Aphrodite). Ở thực vật đồng chu và động vật lưỡng tính, tất cả các cá thể của loài đều có bộ NST giống nhau.
 
bài của Hòa khá tốt. ?Bài nàyvà các bài trong nhóm 20 bài sẽ được SHVN giữ làm tư liệu, tên người dịch sẽ được trân trọng.
Hòa và Nga có nền tảng English khá tốt, một người năm 2, một người năm 3 mà thế này là hơn đứt tui hồi 10 năm vê trước rồi;)

Trong tương lai, tôi mời hai bạn dịch news cho SHVN nhé, tôi ?sẽ lựa bài, còn hai bạn dịch, và hiệu chỉnh là tôi :D


sẵn tiện nhắn Minh: EM cho biết nguồn gốc của 20 bài em đã mang lên SHVN??
 

Similar threads

Facebook

Top