What's new

Tổng số bộ ba đối mã đã vào khớp mã với các bộ ba mã sao trong quá trình giải mã

#1
[FONT=&quot]Phân tử mARN có khối lượng 360000 đơn vị cacbon. Trên mARN có 10 ribôxôm trượt không [/FONT][FONT=&quot]lặp lại. [/FONT][FONT=&quot]Tổng số bộ ba đối mã đã vào khớp mã với các bộ ba mã sao trong quá trình giải mã là: [/FONT][FONT=&quot]
Chọn một đáp án dưới đây [/FONT]
[FONT=&quot]
A. [/FONT]
[FONT=&quot]3990 bộ ba[/FONT][FONT=&quot]
B. [/FONT]
[FONT=&quot]3980 bộ ba [/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]
C. [/FONT]
[FONT=&quot]4000 bộ ba [/FONT] [FONT=&quot]
D. [/FONT]
[FONT=&quot]4010 bộ ba

[/FONT]
 

kt1996

Member
[FONT=&quot]Phân tử mARN có khối lượng 360000 đơn vị cacbon. Trên mARN có 10 ribôxôm trượt không [/FONT][FONT=&quot]lặp lại. [/FONT][FONT=&quot]Tổng số bộ ba đối mã đã vào khớp mã với các bộ ba mã sao trong quá trình giải mã là: [/FONT][FONT=&quot]
Chọn một đáp án dưới đây [/FONT]
[FONT=&quot]
A. [/FONT][FONT=&quot]3990 bộ ba[/FONT][FONT=&quot]
B. [/FONT]
[FONT=&quot]3980 bộ ba [/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]
C. [/FONT]
[FONT=&quot]4000 bộ ba [/FONT] [FONT=&quot]
D. [/FONT]
[FONT=&quot]4010 bộ ba

[/FONT]
rN = 1200 (Nu) => Số bộ ba = 1200/3 = 400
=> Số bộ ba đối mã khớp với các bộ ba mã sao khi thực hiện dịch mã tạo ra 1 phân tử protein là: 399
=> Kết quả: 399 x 10 = 3990
 

Facebook

Top