What's new

Toán lớp 7: Tìm phân số tương đương với 0,(9) "không phẩy chu kỳ 9"

LoneEagle

New member
#1
Vì mọi số hữu tỉ đều có thể được biểu diễn dưới dạng phân số. Ví dụ:
0,(3) = 1/3
0,5 = 1/2
0,(6) = 2/3
0,75 = 3/4

Vậy 0,(9), một số hữu tỉ và là một số thập phân vô hạn tuần hoàn, khi biểu diễn dưới dạng phân số thì bằng bao nhiêu?
 

Facebook

Top