What's new

Tính số axitamin nu Ri thứ 15 nhận được.

#1
Trên 1 mARN có 1 số riboxom trượt qua. Cho biết khoảng cách thời gian giữa 2 Ri kế tiếp 0,5 giây, vận tốc của Ri là 122,4 $A^0/s$ .Khi Ri thứ 6 nhận được 400 aa thì Ri thứ 15 nhận được.
A.340 aa
B.346 aa
C.454 aa
D.460 aa
 

BSBNHH

Member
Trên 1 mARN có 1 số riboxom trượt qua. Cho biết khoảng cách thời gian giữa 2 Ri kế tiếp 0,5 giây, vận tốc của Ri là 122,4 $A^0/s$ .Khi Ri thứ 6 nhận được 400 aa thì Ri thứ 15 nhận được.
A.340 aa
B.346 aa
C.454 aa
D.460 aa
khoảng cách về số aa giữa 2 ri kế tiếp nhau: 122,4*0,5=61,2 A¤= 6 aa. =>khi ri thứ 6 nhận đc 400 aa thì ri thứ 15 nhận đc: 400 - (15 - 6)*6 = 346 aa.đáp án B
 

Facebook

Top