What's new

Tính hệ số biến thiên (coefficient of variation)

Để tính coefficient of variation, bạn lấy mean (giá trị trung bình) chia cho độ lệnh chuẩn (Standard deviation) thoai.
Độ lệch chuẩn thì tính bằng tổng bình phương các độ lệch con (giữa từng giá trị một với mean). Sau đó chia cho (n-1) và lấy căn bậc 2 thoai
 
Để tính coefficient of variation, bạn lấy mean (giá trị trung bình) chia cho độ lệnh chuẩn (Standard deviation) thoai.
Độ lệch chuẩn thì tính bằng tổng bình phương các độ lệch con (giữa từng giá trị một với mean). Sau đó chia cho (n-1) và lấy căn bậc 2 thoai
Chỉ số CV được tính = độ lệch chuẩn (SD)/mean.

đơn giản nhất là tính chỉ số này trên excel với 2 hàm:
mean = average(number1, ..... number n)
SD = stdev(number 1, ..... number n)
 

Facebook

Top