What's new

Tính bộ NST của loài và cho biết chúng thuộc loài nào

summer_2005

Member
A. số tế bào con sinh ra ; 1000.2^7= 128000 tb
B. môi tường cung cấp 1016000 nst => 2n.(2^7- 1).1000=1016000
=> 2n = 8 ( ruồi giấm)
 

Facebook

Top