Thể tích tâm thất và tâm nhĩ khi co có khác nhau k vậy mn?

theo mình thì có khác nhau ấy, tại vì ngay thể tích ban đầu của tâm nhĩ và tâm thất đã khác nhau rồi.
 

Facebook

Top