What's new

Tại sao chỉ có vi sinh vật nhân sơ mới có khả năng cố định nito?

-có thể cần có điều kiện kị khí
-cơ bản là thời gian tiến hóa chưa đủ dài và chon lọc ở các SV khác không xảy ra theo hướng ủng hộ cá thể có khả năng cố định N
- lượng N ở dạng hợp chất lớn và it thất thoát nên sự tong hợp không nhiều
 

Facebook

Top