What's new

Tài liệu về sinh sản vô tính

minhnguyen000

New member
#1
Các cá thể mới mọc lên theo rìa của lá Kalanchoë pinnata. Cây con cao khoảng 1 cm.
Sinh sản là một quá trình sinh học tạo ra các sinh vật riêng biệt mới. Sinh sản là một đặc
điểm cơ bản của tất cả sự sống. Các kiểu sinh sản được chia thành hai nhóm chính là sinh
sản vô tính và sinh sản hữu tính.
Đối với sinh sản vô tính, một cá thể mới có thể được tạo ra mà không liên quan gì đến
một cá thể khác của lòa đó. Sự phân chia của một tế bào vi khuẩn thành 2 tế bào là một ví
dụ điển hình về kiểu sinh sản này. Tuy nhiên, sinh sản vô tính không bị giới hạn đối với
sinh vật đơn bào mà hầu hết thực vật đều cũng có khả năng sinh sản theo phương thức
này.

Sinh sản hữu tính đòi hỏi phải có mối quan hệ giữa hai cá thể, đặc trưng bằng giới tính.
Sinh sản bình thường ở người là một ví dụ phổ biến về sinh sản hữu tính. Sinh sản vô tính
Sinh sản vô tính là quá trình tạo ra một sinh vật mới với các đặc điểm giống hệt cá thể
ban đầu mà không có sự đóng góp vật liệu di truyền của một khác thể khác. Vi khuẩn
phân chia vô tính bằng cách nhân đôi; virus kiểm soát các tế bào chủ để tạo ra nhiều virus
hơn; Thủy tức (các dạng không xương sống thuộc bộ Hydroidea) và nấm men có thể tạo
ra bằng cách budding. Các sinh vật này không có sự khác biệt về giới tính, và chúng có
thể chia tách thành hai hay nhiều cá thể. Một số loài 'vô tính' như thủy tức và sứa, chúng
có thể sinh sản ở dạng hữu tính. Ví dụ, hầu hết thực vật có khả năng sinh sản sinh
dưỡng—hình thức sinh sản mà không cần hạt hoặc bào tử—nhưng cũng có thể sinh sản
hữu tính. Tương tự, vi khuẩn có thể biến đổi thông tin di truyền bằng bằng cách tiếp hợp.
Các cách sinh sản vô tính khác như trinh sản, phân đoạn và sự phát sinh bào tử chỉ liên
quan đến sự phân bào có tơ. Trinh sản là sự lớn lên và phát triển của phôi hoặc mầm mà
không cần sự thụ tinh từ con đực. Trinh sản thường gặp trong tự nhiên ở một số loài bao
gồm cả thực vật bậc thấp (được gọi là sinh sản không dung hợp), động vật không xương
sống (như bọ chét nước, bọ rầy xanh, ong và kí sinh trùng ong vò vẽ (parasitic wasp), và
Động vật có xương sống (như một số động vật bò sát,
Sinh sản hữu tính
Ruồi giả ong giao phối khi đang bay Sinh sản hữu tính là một quá trình sinh học tạo ra các sinh vật mới bằng cách kết hợp vật
liệu di truyền từ hai các thể khác nhau của loài. Mỗi sinh vật bố mẹ góp một nửa yếu tố di
truyền tạo ra giao tử đơn bội. Hầu hết sinh vật tạo ra hai kiểu giao tử khác nhau. Trong
các loài bất đẳng giao (anisogamous), hai giới tính gồm đực (sản xuất tinh trùng hay tiểu
bào tử) và cái (sản xuất trứng hay đại bào tử). Trong loài đẳng giao (isogamous), các giao
tử là tương tự hoặc giống hệt nhau về hình dạng, nhưng có thể chia tách thuộc tính và sau
đó chúng có thể được đặt những tên gọi khác nhau. Ví dụ, trong tảo lục, Chlamydomonas
reinhardtii, chúng có các giao tử dạng "cộng" và "trừ". Một vài sinh vật như ciliates,
chúng có nhiều hơn hai loại giao.

:
 
Last edited:

Facebook

Top