What's new

Sinh lý máu ở chuột nhắt

Chuột nhắt trắng dòng Swiss,có trọng lượng trung bình 30 – 30,5 g
Số lượng hồng cầu máu ngoại vi : 8.60 ± 0.04 × 10^6/1 mm3
 

Facebook

Top