What's new

Phat bieu dung/sai

#1
Bài 31 :Ở một loài động vật, biết tính trạng hình dạng lông do một gen gồm 2 alen quy định. Cho các phép lai sau:
- Phép lai 1: P: ♀ Lông xoăn x ♂ Lông thẳng  F: 0,5 ♀ Lông thẳng x 0,5 ♂ Lông xoăn
- Phép lai 2: P: ♀ Lông thẳng x ♂ Lông thẳng  F: 25% Lông xoăn : 75% Lông thẳng.
- Phép lai 3: P: ♀ Lông thẳng x ♂ Lông xoăn  F: 50% Lông xoăn : 50% Lông thẳng.

1,Giới tính của các thể đực là XY, cái là XX.
2,Tỉ lệ phân li kiểu gen đời con của phép lai (1) và (3) là 0,25: 0,25: 0,25: 0,25
3,Lai phân tích các cá thể cái ở F của phép lai (2) cho đời con 0,75 Lông xoăn và 0,25 Lông thẳng.
4,Cho đời con của phép lai 2 ngẫu phối tỉ lệ phân li kiểu hình đời con là 13 xoăn: 3 thẳng.
5,Cho đời con phép lai 1 ngẫu phối kết quả đời con 50% Lông xoăn và 50% Lông thẳng.
6,Cho đời con của phép lai 3 ngẫu phối cho tỉ lệ phân li kiểu hình đời con là 13 thẳng : 3 xoăn.
7,Cho các con đực ở F của phép lai 3 lai với lông xoăn tỉ lệ phân li kiểu hình đời con là 3:1
 

Facebook

Top