What's new

Phân biệt di truyền phân ly độc lập và hoán vị gen.

#1
Phân biệt di truyền lphân ly độc lập và hoán vị gen dứa trên các tiêu trí sau:
- Số loại, tỉ lệ giao tử.
- Số loại, tỉ lệ kiểu hình.
- Biểu hiện của 2 quy luật.
- Trog truờng hợp nào thì kết quả của 2 quy luẬt trên giống nhau?
 

Facebook

Top