What's new

Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

sonbach

Member
Nhờ mọi người lấy giùm mình những bài này. Xin cám ơn trước!

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1038/npg.els.0003818/full

CHEN Xian-xing, CHEN Yong, LIU Guang-kai(Department of Biological and Environmental Sciences);Studies on Rapid Propagations of Dionaea muscipula[J];Journal of Wenzhou Teachers College;2001-03

FANG Bai Yu, ZHENG Qiu Hua (Department of Biology,Yingdong College of Bioengineering,Shaoguan College,Shaoguan,Guangdong 512005);Tissue Culture of Leaves from Insectivorous Plant Dionaea muscipula[J];Plant Physiology Communications;2002-06

ZENG Song Jun, CHEN Zhi Lin, DUAN Jun  (Botanical Garden, South China Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510520);Tissue Culture and Rapid Propagation of Nepenthes×hybridus cv. Dyeriana[J];Plant Physiology Communications;2003-05

ZHOU Kang, HE Shu\|lan, DENG Fei, XIA Bing (Institute of Botany, Jiangsu Province and Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210014), J. Plant Resour. & Environ. 2000, 9(1): 63~64;Tissue culture of peduncle of carnivorous plants Dionaea muscipula Ellis[J];JOURNAL OF PLANT RESOURCES AND ENVIRONMENT;2000-01

http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-SHDZ200703018.htm

http://www.jstor.org/pss/2445297
 

vutruxanh

Member
Nhờ anh chị và các thầy cô trong diễn đàn lấy giúp em bài báo này :
"Cloning and expression in Escherichia coli of the gene coding for phytoene synthase from the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC6803" - Isabel Martínez-Féreza, Blanca Fernández-Gonzáleza, Gerhard Sandmannb and Agustín Vioquea
đuong linh là:http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T1V-47S5WKG-44&_user=10&_coverDate=06/21/1994&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1549674311&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=9458077c4a9b617094cde5c239fea146&searchtype=a
xin cảm ơn!:cuchuoi::cuchuoi::cuchuoi::cuchuoi::cuchuoi::cuchuoi::???::cuchuoi:
 

sonbach

Member
Bạn Khoa tìm giúp mình những bài này với :)
Nhờ mọi người lấy giùm mình những bài này. Xin cám ơn trước!

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1038/npg.els.0003818/full

CHEN Xian-xing, CHEN Yong, LIU Guang-kai(Department of Biological and Environmental Sciences);Studies on Rapid Propagations of Dionaea muscipula[J];Journal of Wenzhou Teachers College;2001-03

FANG Bai Yu, ZHENG Qiu Hua (Department of Biology,Yingdong College of Bioengineering,Shaoguan College,Shaoguan,Guangdong 512005);Tissue Culture of Leaves from Insectivorous Plant Dionaea muscipula[J];Plant Physiology Communications;2002-06

ZENG Song Jun, CHEN Zhi Lin, DUAN Jun  (Botanical Garden, South China Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510520);Tissue Culture and Rapid Propagation of Nepenthes×hybridus cv. Dyeriana[J];Plant Physiology Communications;2003-05

ZHOU Kang, HE Shu\|lan, DENG Fei, XIA Bing (Institute of Botany, Jiangsu Province and Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210014), J. Plant Resour. & Environ. 2000, 9(1): 63~64;Tissue culture of peduncle of carnivorous plants Dionaea muscipula Ellis[J];JOURNAL OF PLANT RESOURCES AND ENVIRONMENT;2000-01

http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-SHDZ200703018.htm

http://www.jstor.org/pss/2445297
 

sonbach

Member
Cám ơn bạn đã tìm giùm mình.
Trong file 2445297 mà mình load về, nó ko có định dạng file nên máy ko đọc đc.

Những bài kia đều ko tìm đc hở bạn :(
 

Similar threads

Facebook

Top