What's new

Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

Go-dau-tre

Member
Cảm ơn anh Khoa nhiều!
Anh có tài liệu gì nói về đất cát nội đồng, truông cát, rú cát... hay các nghiên cứu về đất cát không? Em đang cần gấp mà search trên mạng không có.
 
anh chị lấy giúp em bài này với :mrgreen: "Direct fermentation of starch to l(+) lactic acid in SSF by Lactobacillus amylophilus GV6 using wheat bran as support and substrate: medium optimization using RSM"
Link :http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6THB-4C4X0C8-1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1052276450&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=f71f001117c3aec2d5ceead88c2b0332
"
Direct fermentation of starch to lactic acid byLactobacillus amylovorus"

http://www.springerlink.com/content/p25555l53274hw03/
Thanks all
 
anh chị lấy giúp em bài này với :mrgreen: "Direct fermentation of starch to l(+) lactic acid in SSF by Lactobacillus amylophilus GV6 using wheat bran as support and substrate: medium optimization using RSM"
Link :http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6THB-4C4X0C8-1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1052276450&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=f71f001117c3aec2d5ceead88c2b0332
"
Direct fermentation of starch to lactic acid byLactobacillus amylovorus"

http://www.springerlink.com/content/p25555l53274hw03/
Thanks all
link: http://www.mediafire.com/?ejid2g1wkyi
 

Similar threads

Facebook

Top