What's new

Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

[S]

Member
anh chị có thể giú em lấy bài báo cáo viết về chuyển nạp gen Bt vào cây lúa được không??? em theo link này [FONT=arial, helvetica, sans-serif]http://crop.scijournals.org/cgi/content/full/46/2/781 nhưng theo trang chủ nó báo là không có, anh chị có thể tìm giúp em được không??? Em cám ơn mọi người nhiều!!!
[/FONT]
 

Pretender

Member
anh chị có thể giú em lấy bài báo cáo viết về chuyển nạp gen Bt vào cây lúa được không??? em theo link này [FONT=arial, helvetica, sans-serif]http://crop.scijournals.org/cgi/content/full/46/2/781 nhưng theo trang chủ nó báo là không có, anh chị có thể tìm giúp em được không??? Em cám ơn mọi người nhiều!!![/FONT]
:rose::rose::rose::rose::rose::rose::rose::rose:
 
Anh chị lấy giúp em 3 bài này, cảm ơn nhiều.
Technical notes on endothelial progenitor cells: Ways to escape from the knowledge plateau
Atherosclerosis, Volume 197, Issue 2, April 2008, Pages 496-503
Gian Paolo Fadini, Ilenia Baesso, Mattia Albiero, Saverio Sartore, Carlo Agostini, Angelo Avogaro
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T12-4RRXJBV-1&_user=10&_coverDate=04/30/2008&_alid=1032235107&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=4878&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=84&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=1cb48c3a8cfb8971c0224f65d06b0508

Therapeutic Vasculogenesis Using Human Cord Blood-Derived Endothelial Progenitors
Trends in Cardiovascular Medicine, Volume 11, Issue 8, November 2001, Pages 303-307
Toyoaki Murohara
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T1D-44HS9HT-1&_user=10&_coverDate=11/30/2001&_alid=1032237405&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=4888&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=674&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=49bafeb516ddc7a963e98f4a9b48e128Umbilical Cord Blood Derived Endothelial Progenitor Cells for Tissue Engineering of Vascular Grafts
The Annals of Thoracic Surgery, Volume 78, Issue 6, December 2004, Pages 2094-2098
Dörthe Schmidt, Christian Breymann, Alberto Weber, Christina I. Guenter, Stefan Neuenschwander, Gregor Zund, Marko Turina, Simon P. Hoerstrup
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T11-4DVB0KB-1R&_user=10&_coverDate=12/31/2004&_alid=1032236787&_rdoc=2&_fmt=high&_orig=search&_cdi=4877&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=343&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=643721ac21c48dcc1f27d8e16ba6af96
 
anh chị có thể giú em lấy bài báo cáo viết về chuyển nạp gen Bt vào cây lúa được không??? em theo link này [FONT=arial, helvetica, sans-serif]http://crop.scijournals.org/cgi/content/full/46/2/781 nhưng theo trang chủ nó báo là không có, anh chị có thể tìm giúp em được không??? Em cám ơn mọi người nhiều!!![/FONT]
toi nghi day la bai cua ban can
 
Anh chị lấy giúp em 3 bài này, cảm ơn nhiều.
Technical notes on endothelial progenitor cells: Ways to escape from the knowledge plateau
Atherosclerosis, Volume 197, Issue 2, April 2008, Pages 496-503
Gian Paolo Fadini, Ilenia Baesso, Mattia Albiero, Saverio Sartore, Carlo Agostini, Angelo Avogaro
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T12-4RRXJBV-1&_user=10&_coverDate=04/30/2008&_alid=1032235107&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=4878&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=84&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=1cb48c3a8cfb8971c0224f65d06b0508

Therapeutic Vasculogenesis Using Human Cord Blood-Derived Endothelial Progenitors
Trends in Cardiovascular Medicine, Volume 11, Issue 8, November 2001, Pages 303-307
Toyoaki Murohara
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T1D-44HS9HT-1&_user=10&_coverDate=11/30/2001&_alid=1032237405&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=4888&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=674&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=49bafeb516ddc7a963e98f4a9b48e128Umbilical Cord Blood Derived Endothelial Progenitor Cells for Tissue Engineering of Vascular Grafts
The Annals of Thoracic Surgery, Volume 78, Issue 6, December 2004, Pages 2094-2098
Dörthe Schmidt, Christian Breymann, Alberto Weber, Christina I. Guenter, Stefan Neuenschwander, Gregor Zund, Marko Turina, Simon P. Hoerstrup
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T11-4DVB0KB-1R&_user=10&_coverDate=12/31/2004&_alid=1032236787&_rdoc=2&_fmt=high&_orig=search&_cdi=4877&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=343&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=643721ac21c48dcc1f27d8e16ba6af96
Bài của a đây: http://www.mediafire.com/?xozjzzeqndn
@a Đại: EM không lấy được bài của a...:mrgreen:
 

Nguyễn Xuân Hưng

Administrator
Các bạn lấy giúp mình bài này với. Cảm ơn nhiều.Cell Death Differ. 2009 Oct 2. [Epub ahead of print]
Radiation and anticancer drugs can facilitate mitochondrial bypass by CD95/Fas via c-FLIP downregulation.

Verbrugge I, Maas C, Heijkoop M, Verheij M, Borst J.
Division of Immunology, The Netherlands Cancer Institute/Antoni van Leeuwenhoek Hospital, Amsterdam, The Netherlands.
 
Thêm 4 bài này nữa nhé, cám ơn nhiều.
Call for a reference model of chronic hind limb ischemia to investigate therapeutic angiogenesis
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6X3P-4WSY4DX-1&_user=10&_coverDate=07/18/2009&_alid=1033346491&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=7304&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=20&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=0a8b55c8daccdc3627da6cf788d8c388

Capability of human umbilical cord blood progenitor-derived endothelial cells to form an efficient lining on a polyester vascular graft in vitro
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B7GHW-4TPHRT1-1&_user=10&_coverDate=05/31/2009&_alid=1031847447&_rdoc=45&_fmt=high&_orig=search&_cdi=20189&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=552&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=8ba79242ee24f0b52de28570c9a0b928

Transfection of HGF gene enhances endothelial progenitor cell (EPC) function and improves EPC transplant efficiency for balloon-induced arterial injury in hypercholesterolemic rats
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6X3P-4WNGW9F-2&_user=10&_coverDate=09/30/2009&_alid=1032906359&_rdoc=7&_fmt=high&_orig=search&_cdi=7304&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=353&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=e27c1060367ebcff99c498ac79e0deed

Human CD34+AC133+VEGFR-2+ cells are not endothelial progenitor cells but distinct, primitive hematopoietic progenitors
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VP8-4P139S6-G&_user=10&_coverDate=07/31/2007&_alid=1032906359&_rdoc=53&_fmt=high&_orig=search&_cdi=6200&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=353&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=d2cc9b3924df4fcf6fe456686231705e
 
Các bạn lấy giúp mình bài này với. Cảm ơn nhiều.
Cell Death Differ. 2009 Oct 2. [Epub ahead of print]
Radiation and anticancer drugs can facilitate mitochondrial bypass by CD95/Fas via c-FLIP downregulation.
Verbrugge I, Maas C, Heijkoop M, Verheij M, Borst J.
Division of Immunology, The Netherlands Cancer Institute/Antoni van Leeuwenhoek Hospital, Amsterdam, The Netherlands.
Bài của anh: http://www.mediafire.com/?2zqwdryyj2m

nhờ mấy anh chị lấy giúp bài nào này. Thanks anh chị nhiều.
http://www.sciencedirect.com/science.../sdarticle.pdf
Bài của bạn: http://www.mediafire.com/?myqw4mwyw1z

Thêm 4 bài này nữa nhé, cám ơn nhiều.
Call for a reference model of chronic hind limb ischemia to investigate therapeutic angiogenesis
http://www.sciencedirect.com/science...da6cf788d8c388

Capability of human umbilical cord blood progenitor-derived endothelial cells to form an efficient lining on a polyester vascular graft in vitro
http://www.sciencedirect.com/science...e28570c9a0b928

Transfection of HGF gene enhances endothelial progenitor cell (EPC) function and improves EPC transplant efficiency for balloon-induced arterial injury in hypercholesterolemic rats
http://www.sciencedirect.com/science...c498ac79e0deed

Human CD34+AC133+VEGFR-2+ cells are not endothelial progenitor cells but distinct, primitive hematopoietic progenitors
http://www.sciencedirect.com/science...e456686231705e
Bài của a: http://www.mediafire.com/?u4nmwn4zdiy
P/S: Bài của a Hưng và vokhanhhung sau khi down xong thì edit file lại (thêm đuôi .pdf) thì sẽ đọc được. Không hiểu tại sao khi up lên thì nó mất định dạng pdf luôn...hic
 

Go-dau-tre

Member
Nhờ các bác lấy giùm em bài này với!

Temporal patterns of vascular plant diversity in southeastern New Hampshire forests.
Lauren F. Howard, and Thomas D. Lee
Department of Plant Biology, University of New Hampshire, Durham, NH 03824, USA
Đây là link:
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6X-49327RK-3&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1036130044&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=45d99f85e03ee416097cdabb3e7b8954
Cảm ơn các bác nhiều!:mrgreen:
 
Temporal patterns of vascular plant diversity in southeastern New Hampshire forests.
Lauren F. Howard, and Thomas D. Lee
Department of Plant Biology, University of New Hampshire, Durham, NH 03824, USA
Đây là link:
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6X-49327RK-3&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1036130044&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=45d99f85e03ee416097cdabb3e7b8954
Cảm ơn các bác nhiều!:mrgreen:
Đây là bài của bạn
 

Similar threads

Facebook

Top