What's new

nho giaỉ thích dùm

Jason Mraz

Member
do sự tương tác giữa các alen. Phải có đầy đủ cả 2 alen trội thì mới biểu hiện lên kiểu hình.
VD: AAbb (trắng) x aaBB (trăng) ==> 100%AaBb (đỏ)
 

Facebook

Top