What's new

Nguyên phân

#1
1 hợp tử thực hiện quá trình np liên tiếp 4 lần và đã sd của môi trường nguyên liệu tương đương 210 nst đơn
Xd bộ nst lưỡng bội của loài
Khi các tb đang ở kì trung gian cua lần 2 xd số nst , tâm đông , cromatir trong tb
Tính số nst và trạng thái của chúng cùng số tâm động trong các tb khi đang ở kì sau của lần np thứ 2
 

Similar threads

Facebook

Top