What's new

Nghịch lí toán học???

pththao

Member
(-1)^(6.1/2)=((-1)^6)^1/2 thậm chí trước đó (-1)^3=(-1)^(6/2).
Hệ thức này không đúng, nói chung a^x với x là số thực chỉ được định nghĩa với a dương. Trường hợp a âm nói chung không được dùng, chỉ có khi x là số tự nhiên thì ok. Khi bạn viết 3 = 6*1/2 bạn đã dùng phép tính số thực (1/2 không là số tự nhiên,) do đó phạm "luật" và hệ thức không còn đúng.
Tóm lại, nếu cơ số dương, bạn có thể tính thoải mái không sai bao giờ.
Cơ số âm chỉ được dùng với các lũy thừa tự nhiên!
 

Facebook

Top