Một số vấn đề muốn góp ý !

#1
Các anh ban quản trị có thể xem xét sửa lại mấy vấn đề sau được không:
1.Thiết kế thêm số chỉ trang ở bên cạnh đề mục như nhiều diễn đàn khác. (hiện nay, diễn đàn mặc định chuyển đến trang đầu tiên)
2.Bài viết mới sau khi đọc 1 lần thì chuyển thành bài cũ (đèn tắt).
 


Toggle Sidebar
Top