What's new

Một gen không phân mảnh A điều khiển tổng hợp 1 phân tử protein hoàn chỉnh gồm 498 a.a

#1
Một gen không phân mảnh A điều khiển tổng hợp 1 phân tử protein hoàn chỉnh gồm 498 a.a.
a. Nếu do đột biến , gen A bị mất 1 cặp nu số 4 thì protein do gen đột biến tổng hợp khác protein do gen ban đầu tổng hợp như thế nào?
b.Nếu do đột biến , gen A thêm 1 cặp nu ở sau cặp nu số 5 thì protein do gen đột biến tổng hợp khác protein do gen ban đầu tổng hợp như thế nào?
c.Nếu do đột biến , gen A mất 3 cặp nu số 4,7,12 thì protein do gen đột biến tổng hợp khác protein do gen ban đầu tổng hợp như thế nào?
d.Nếu do đột biến , gen A mất 3 cặp nu số 1494,1495,1497 thì protein do gen đột biến tổng hợp khác protein do gen ban đầu tổng hợp như thế nào?
Cho rằng mỗi loại bộ mã chỉ mã hóa a.a.
 
Câu a và b: Đột biến lệch khung nguy hiểm rồi. Thay đổi toàn bộ aa trong chuỗi polipeptit luôn.
Câu c: Mất 1 aa và thay đổi 2 aa mới.
Câu d: Mất 1 aa và có thay đổi 1 aa mới.
Trân trọng.
 

kt1996

Member
b.Nếu do đột biến , gen A thêm 1 cặp nu ở sau cặp nu số 5 thì protein do gen đột biến tổng hợp khác protein do gen ban đầu tổng hợp như thế nào?
.
Mình nghĩ rằng sẽ mất một aa và thay đổi toàn bộ các aa trong phân tử pr
 
Trình độ THPT thì thế này thôi!
Nếu xét kỹ ra nếu chẳng may có bộ ba giữa chừng bị thay đổi thành bộ ba kết thúc là tiêu. Hoặc là bộ ba cuối bị thay đổi thì thì chuỗi polipeptit sẽ kéo dài ra! Hiii
 

Facebook

Top