What's new

Mọi người post các đề thi học sinh giỏi lớp 9 vào đây nha!!!

dacnhiem294

Member
#1
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI LỚP9
Năm học: 2008-2009
Môn sinh học


Câu 1: (2 điểm)
So sánh cấu trúc và chức năng của phân tử ADN và mARN?
Câu 2:(2 điểm)
Trình bày cơ chế hình thành các dạng tb n,2n,3n,4n, từ dạng tb 2n ?
Câu 3:(2 điểm)
-Phân biệt các khái niệm hệ sinh thái , chuỗi thứ ăn và lưới thức ăn?
-Giả sử có các sinh vật sau : cây cỏ,rắn, chim ăn sâu,chuột,sâu ăn lá, đại bàng , vi khuẩn,châu chấu ,gà.Hãy viết sơ đồ của ba chuỗi thức ăn(mỗi chuỗi thức ăn có 5 mắt xích) và phối hợp 3 chuỗi thức ăn đó thành 1 lười thức ăn?
Câu4:(2 điểm)
Ở lợn , hai cặp tính trạng về màu lông và chiều dài thân được quy định bởi 2 cặp gen nằm trên các cặp NST khác nhau.
Gen T quy định màu lông trắng trội hoàn toàn so với gen t quy định màu lông đen là lặn.Gen D quy định thân dài trội hoàn toàn so với gen d quy định thân ngắn.
Cho giao phối giữa lợn đực thần chủng lông trắng ,thân ngắn với lợn cái lông đen ,thân dài thu được F1. Tiếp tục cho giao phối lợn F1 với 1 lợn khác thu được kết quả như sau:
- 37,5% lợn lông trắng, thân dài .
- 37,5% lợn lông trắng, thân ngắn.
- 12,5 % lợn lông đen , thân dài.
- 12,5% lợn lông đen thân ngắn.
a. lập sơ đồ lai từ P đến F1?
b. biện luận để xác định kiẻu gen, kiểu hình của lợn đã giao phối với lợn F1 và lập sơ đồ lai?
Câu5:(1 điểm)
Trong mạch ARN có thành phần % các loại rubonucleotit
A=12,5%; X= 17,5%;G=23%
a. Xác định thành phần % các loại nucleotit trong từng mạch của gen. Cho biết mạch 1 của gen tổng hợp nên mARN?
b.Xác địnhthành phần % các loịa nucleotit trong gen?
Câu 6:(1 điểm)
................................ .Bd
a. Cơ thể có kiểu gen Aa bd
-Nếu là giống đực một tb sinh tinh khi giảm phân cho mấy loại tinh trùng? là loịa nào?
-Nấu là giống cái một tb sinh trứng khi giammr phân cho mấy loại trứng? là loại nào?
b. Sự khác nhau cơ bản nhất giữa trứng gà có sống(trứng được thụ tinh) với trứng gà không có sống (không được thụ tinh) là gì?
Hai quả trứng này cho vào lò ấp , hiện tượng phân bào sẽ xảy ra và xảy ra ở quả trứng nào?
----------Hết----------
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
Họ tên thí sinh : ................ Số báo danh:...............
 

dacnhiem294

Member
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 ( CẤP TỈNH)
Môn sinh học
Thời gian làm bài 150 phút
Câu 1:(1 điểm)
Biến dị tổ hợp là gì? Vì sao ở các loài giao phối biến dị tổ hợp lại phong phú hơn so với những loài sinh sản vô tính?
Câu 2:(2 điểm)
Một phân tử ADN có 4752 liên kết hiđro,trong đó số nucleotit A = 18% tổng số nucleotit của phân tử .
a. Xác định số lượng các loại nucleotit của ADN.
b. Khi ADN này tự nhânddoooi 4 đợt.Hỏi môi trường nội bào cung cấp cho từng loại là bao nhiêu nucleotit?
Câu4:(1 điểm)
Hãy cho biết mối quan hệ giữa các loài sau đây như thế nào?
a. Lúa và cỏ dại.
b.Rận và bát sống bám trên da trâu bò.
a.Địa y sống bám trên cành cây.
d.Dê và bò trên 1 đồng cỏ.
e.Giun đũa trong ruột người.
f.Trâu ăn cỏ.
g.Vi khuẩn sống trong nốt sần rễ cây họ đậu.
Câu5:(2 điểm)
Ở trâu bò bộ NST lưỡng bội 2n=50. Quan sát các tế bào đang giảm phân , người ta thấy một số nhóm như sau:
a. Nhóm tb thứ nhất đếm được có 400NST kép đang tếp hợp với nhau thành từng cặp.Vậy nhóm tb này đang ở kỳ nào của giảm phân và số lượng tb của nhóm là bao nhiêu?
b.Nhóm thứ hai, có 1600 NST đơn đang phân li về 2 cực của tế bào.Vậy nhóm tế bào này đang ở vào kì nào của giảm phân và số lượng là bao nhiêu?
Nếu nhóm tb thứ hai này kết thúc quá trình giảm phân , sẽ tạo ra bao nhiêu tb con?Biết:
mọi diễn biến của các tb đều bình thường như nhau.
Câu6:(2 điểm)
Một gen có chiều dài 4080Awngssstrongmet.Trên mạch đơn thứ nhất có số nucleotit loại A:T:G:X lần lượt là 1:2:3:4.
a.Tính số nucleotit từng loại trên mỗi mạch đơn.
b.Xácđịnh số lượng nucleotit của gen?
------------Hết-------
 

Facebook

Top