What's new

Mọi người có thể kể tên cho mình 1 cây có 2 lá mầm mà không có sinh trưởng sơ cấp không?

Facebook

Top